Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Εισήγηση για τον θεσμό των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού. (Του Γιώργου Γιαμαρέλου)ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ωρωπός, 12 Οκτωβρίου 2012
Προς τον Πρόεδρο του Δ. Σ. του Δήμου Ωρωπού
κ. Χρήστο Νικολάου

Θέμα: Κατάθεση εισήγησης για τον θεσμό των Δημοτικών
Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού.

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελεύθερη Κοινωνική Πρωτοβουλία Ωρωπού, μετά την αποδοχή της πρότασής της για την θεσμοθέτηση των Δημοτικών Συμβουλίων των  Εφήβων του Δήμου Ωρωπού, έχει την τιμή να καταθέσει και να παρουσιάσει στο Σώμα την παρούσα σχετική εισήγησή της, προς σηζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο θεσμός των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων είναι μία καινοτόμος και πρωτοποριακή ιδέα που έχει ευρύτατη αποδοχή από την Κοινωνία και εκτιμάται ότι θα πρέπει να καθιερωθεί, με νομοθετική ρύθμιση, σε όλους τους Καλλικράτειους Δήμους της Χώρας. Ο θεσμός αυτός αποτελεί συνέχεια και επέκταση του πολύ επιτυχημένου,  κατά την άποψή μας, θεσμού της «Βουλής των Εφήβων», από τον οποίο άλλωστε αντλεί την έμπνευσή του.

2.- ΣΚΟΠΟΣ
 Σκοπός αυτής της ιδέας είναι να δοθεί στους Εφήβους του Δήμου Ωρωπού η ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, και τις προτάσεις τους, για όλα τα θέματα που αφορούν:
 α) την Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, από την οποία προέρχονται, β) τον Δήμο Ωρωπού, γ) την Χώρα, δ) το Μέλλον τους.
Οι εισηγήσεις των Εφήβων θα δώσουν το έναυσμα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιες από τις ιδέες και προτάσεις τους, να φέρουν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι έφηβοι που θα λάβουν μέρος είναι απόφοιτοι της πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης των Δημόσιων ή Ιδιωτικών Λυκείων ή άλλων ομοιόβαθμων Σχολών του Δήμου Ωρωπού. Στον θεσμό αυτό μπορούν να λάβουν μέρος και οι μαθητές Λυκείων ή ομοιόβαθμων Σχολών εκτός των ορίων του Δήμου Ωρωπού, στα οποία φοιτούν μαθητές προερχόμενοι από Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ωρωπού. Κριτήριο για την συμμετοχή τους αποτελεί η σχολική τους επίδοση (βαθμολογία), και η Δημοτική ή τοπική Κοινότητα προέλευσής τους.
 3.-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο αριθμός των εφήβων που θα λάβουν μέρος στα Συμβούλια αυτά είναι ίσος με τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων. (με τα σημερινά δεδομένα 41). Κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα αποστέλλει στο Συμβούλιο τόσους Εφήβους όσοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγει.

Με βάση τα ανωτέρω οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που συγκροτούν τον Δήμο Ωρωπού, αποστέλλουν τον ακόλουθο αριθμό Εφήβων:
α) Ο πρώην Δήμος Ωρωπίων αποστέλλει 11, β) Ο πρώην Δήμος Αυλώνα 7, γ) Ο πρώην Δήμος Καλάμου 6, δ) Η Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου 5, ε) Η Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου 3, στ) Η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών 3, ζ) Η Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου 2, η) Η Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας 2, θ) Η Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου 2.

4.-ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 Το Συμβούλιο των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού συνεδριάζει στην ίδια αίθουσα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού. Στις Συνεδριάσεις των Εφήβων τα έδρανα διαμορφώνονται σε πτέρυγες, ανάλογα με την Τοπική ή Δημοτική κοινότητα που προέρχονται οι Έφηβοι Σύμβουλοι.

5.-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ο θεσμός των Συμβουλίων των Εφήβων διενεργείται κάθε χρόνο, διαρκεί τρείς ημέρες και τοποθετείται χρονικά στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ Πρωτοχρονιάς και Φώτων, δηλαδή αρχίζει στις 3 (τρείς) Ιανουαρίου και λήγει στις 5 (πέντε) Ιανουαρίου.

6.- ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τις Συνεδριάσεις των Εφήβων διευθύνει το προεδρείο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. Στις περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης μέλους του προεδρείου την θέση του καταλαμβάνει, για την εκάστοτε Συνεδρίαση, Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κατά σειρά εκλογικής δύναμης. Η Οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αρχηγούς όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και τον Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής του δήμου. Η οργανωτική επιτροπή μεριμνά για την άρτια διοργάνωση και φροντίζει για όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και πραγματοποίησης της σπουδαίας και πολλαπλώς επωφελούς αυτής εκδήλωσης.

7.-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Κάθε Συνεδρίαση διαρκεί τέσσερις ώρες και διαιρείται σε Α΄( πρώτο) και Β΄( δεύτερο) μέρος, με ενδιάμεσο 15λεπτο διάστημα. Κάθε «μέρος» περιλαμβάνει:
α) 7 (επτά) 10λεπτες εισηγήσεις και
β) Συζήτηση (40 λεπτά) μεταξύ του ακροατηρίου και των εισηγητών. Κάθε εισηγητής δικαιούται μια μόνο εισήγηση. Η θέση Εισηγητή που απουσιάζει παραμένει κενή και η παρουσίαση της εισήγησής του ματαιώνεται.

8.-ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΥ

Για κάθε Συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, όπως και κατά τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος όλων των Συνεδριάσεων, με την φροντίδα της Οργανωτικής Επιτροπής εκδίδεται ειδικός τόμος που περιλαμβάνει τα κείμενα των εισηγήσεων, φωτογραφία των εισηγητών, τον διενεργηθέντα διάλογο και άφθονο φωτογραφικό υλικό από όλες τις συνεδριάσεις και τις σχετικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τον θεσμό των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων. Ο τόμος αυτός διανέμεται, πρωτίστως, στους μαθητές όλων των Λυκείων ή ομοιόβαθμων Σχολών του Δήμου Ωρωπού.

9.-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
Στο τέλος της εκδήλωσης Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αρχηγοί των Δημοτικών παρατάξεων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι απονέμουν στους εισηγητές εφήβους έγγραφη «εύφημη μνεία» για την συμμετοχή τους στον θεσμό, που συνοδεύεται με διάφορα ωφελήματα και ανταμοιβές. Διευκρινίζεται ότι εισηγητής που δεν έχει προσέλθει στο Συμβούλιο και δεν έχει παρουσιάσει εισήγηση δεν δικαιούται την «εύφημη μνεία».
Τέτοια ωφελήματα και ανταμοιβές είναι:
1.- Η «εύφημη μνεία» ως σημαντικό στοιχείο στο βιογραφικό κάθε Εφήβου.
2.- Η προσαύξηση (πριμοδότηση) κατά 20% των μορίων, που συγκεντρώνουν οι κάτοχοι της «εύφημης μνείας», όταν ως υποψήφιοι, διεκδικούν οποιαδήποτε θέση προκηρύσσεται στον Δήμο Ωρωπού και έχουν τα από το νόμο απαιτούμενα προσόντα. H πριμοδότηση αυτή ισχύει για μια δεκαετία, από της κτήσεως του τίτλου.( θα γίνει προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης). Εάν ο θεσμός αυτός, με νόμο του κράτους, εφαρμοσθεί σε όλους τους Δήμους της Χώρας, τότε να ισχύει για όλους τους Δήμους και για όλες τις Δημόσιες θέσεις που προκηρύσσονται.

10.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής έχουν ως ακολούθως: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους οι Διευθυντές των Λυκείων ή άλλων ομοιόβαθμων Σχολών του Δήμου Ωρωπού αποστέλλουν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατάλογο όλων των μαθητών που αποφοίτησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά από όλες τις τάξεις του Λυκείου τους.
Στον κατάλογο αυτό οι μαθητές είναι ταξινομημένοι ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, και κατά σειρά βαθμολογίας. Κάθε τέτοιος κατάλογος, από κάθε Λύκειο ή ομοιόβαθμη Σχολή, με ευθύνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτάται άμεσα στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε άλλες ιστοσελίδες της περιοχής).
Στον οριστικό κατάλογο που θα καταρτισθεί μετά την μελέτη των στοιχείων που περιλαμβάνουν οι κατάλογοι των Λυκείων και των άλλων ομοιόβαθμων Σχολών, μπορούν να συμπεριληφθούν, αν το επιτρέπει η βαθμολογία τους και όσοι μαθητές, προερχόμενοι από τον Δήμο Ωρωπού, φοιτούν σε Λύκεια ή ομοιόβαθμες Σχολές άλλου Καλλικράτειου Δήμου, εφόσον προσκομίσουν εγκαίρως (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου) σχετικό πιστοποιητικό εις το οποίο να αναγράφεται η τάξη που αποφοίτησαν και η βαθμολογία τους. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται κατ΄επίσημο τρόπο (με λήψη αρ. πρωτ.) στον Πρόεδρο της Κοινότητας από την οποία προέρχονται.

11.-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Την 1η Οκτωβρίου και πάντως, οπωσδήποτε μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται συνάντηση – σύσκεψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ωρωπού, όπου συζητώνται πιθανές προσθήκες, ενστάσεις, αιτήσεις κ.λ.π. και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος των εφήβων.
Στον κατάλογο αυτό για κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα καταχωρούνται κατά σειρά υψηλότερης προς χαμηλότερη βαθμολογία και ανεξάρτητα από το είδος του Λυκείου ή άλλης ομοιόβαθμης Σχολής ή τάξης αποφοίτησης, οι έφηβοι που δικαιούνται κατά προτεραιότητα να εκπροσωπούν την Τοπική ή Δημοτική κοινότητά τους, στα Δημοτικά Συμβούλια των Εφήβων.
Διευκρινίζεται ότι ο κατάλογος για κάποια Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ενδέχεται να περιλαμβάνει μαθητές από μία και μόνο τάξη , εάν συμβαίνει η τάξη αυτή να έχει τόσους αριστούχους που ξεπερνούν σε βαθμολογία τους μαθητές των άλλων τάξεων.
Με Ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο οριστικός αυτός κατάλογος των Εφήβων (41 μέλη), αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό διαδικτυακό τύπο. Επίσης αναρτάται και σε κάθε Τοπικό ή Δημοτικό Κοινοτικό κατάστημα, ο κατάλογος των Εφήβων που θα εκπροσωπήσουν την συγκεκριμένη Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, στα Δημοτικά Συμβούλια των Εφήβων.

12.-ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων αποστέλλουν, με συστημένη επιστολή, τη γνωστοποίηση επιλογής του κάθε εφήβου και ζητείται, μέχρι τέλους Νοεμβρίου να παραδώσουν στον πρόεδρο της κοινότητας τους :
α) το θέμα ( τίτλο) της εισήγησής τους,
β)σύντομη (100-εκατό-λέξεων) περίληψη της εισήγησής τους,
γ) πρόσφατη φωτογραφία τους, (τύπου ταυτότητας).
Τα προαναφερθέντα θα χρησιμεύσουν για την ετοιμασία του προγράμματος του καινοτόμου και πρωτοποριακού θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού. Τα στοιχεία αυτά παραδίδονται από τους Προέδρους των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την επομένη της λήξης της προθεσμίας (1η Δεκεμβρίου).

13.-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο κάθε Έφηβος δικαιούται να ζητήσει εγκαίρως πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του, που θα τον βοηθήσουν να ετοιμάσει την εισήγησή του: α) από τους καθηγητές του, β) τον Πρόεδρο της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, γ) τους Δημοτικούς Συμβούλους, δ) τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ε) από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή πρόσωπο.

14.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου συνέρχεται η οργανωτική επιτροπή και ασχολείται με: α) την κατάρτιση του προγράμματος των Συνεδριάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, β) την έγκαιρη σύνταξη, εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων (Μητροπολίτη, Περιφερειάρχη, Υπουργούς Παιδείας, Εσωτερικών, όλους τους Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής κ.ά.), γ) την έκδοση καλαίσθητου προγράμματος που θα περιλαμβάνει την επίσημη έναρξη, τους προσκληθέντας, τις Συνεδριάσεις , τα Θέματα των Εισηγήσεων και τους Εισηγητές ανά ημέρα Συνεδρίασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, δ) την ευρεία προβολή της εκδήλωσης με κάθε προσφερόμενο μέσο ή τρόπο, ε)την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ., Γραφείο τύπου, εθελοντές κ.ά.), που μπορούν να συνδράμουν στην ευόδωση όλων των πτυχών της εκδήλωσης, στ) την πρόσκληση για συνδρομή και προσφορά βοήθειας σε όλους τους πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Ωρωπού. ζ) την πρόσκληση των εμπόρων και επιχειρηματιών της περιοχής για χορηγίες ή άλλες προσφορές.

15.-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η πρώτη εφαρμογή του θεσμού αυτού θα γίνει το τριήμερο 3-5 Ιανουαρίου 2013 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από την παρούσα εισήγηση.
Τα χρονοδιαγράμματα της προετοιμασίας της εκδήλωσης δεν θα τηρηθούν εκ των πραγμάτων, με απόλυτη ακρίβεια. Εκτιμάται όμως ότι, εάν κινηθούμε δραστήρια, επαρκεί ο χρόνος για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση αυτού του καινοτόμου, πρωτοποριακού και πολλαπλώς ωφέλιμου θεσμού.

16.- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αποστέλλεται στον ηλεκτρονικό και διαδικτυακό τύπο της περιοχής του Δήμου Ωρωπού, με την παράκληση να αναρτηθεί, για να μπορέσουν οι δημότες αφού ενημερωθούν να εκφράσουν την γνώμη τους για την προτεινόμενη καινοτόμα και πρωτοποριακή καθιέρωση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων, του Δήμου Ωρωπού. Μία καλή, κατά την άποψή μας, ιδέα και πρόταση, με τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις, μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη.

17.- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εισήγηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για να την μελετήσουν και με τις δικές τους τοποθετήσεις στο Συμβούλιο, να την κάνουν πληρέστερη και περισσότερο, ενδεχομένως, λειτουργική. Τέλος, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατατίθεται δια της παρούσης εισηγήσεως και το αίτημα της κατ΄εξαίρεσιν συζητήσεως, σαν θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, κατά την σύγκληση του προγραμματισθέντος Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου, εξαιτίας του αδιαφιλονίκητα αποδεκτού χαρακτήρα του επείγοντος, που εμπεριέχει.

Με τιμή,
Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: