Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Πρόσληψη δύο (2) Καθαριστών Γραφείων διάρκειας ενός έτους με μίσθωση έργου στον Δήμο Ωρωπού.

O ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στον Ωρωπό, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «καθαρισμός γραφείων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ. 2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50, ΤΚ 19015, Ωρωπός, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Βασιλειάδου Μαρίας ή Μίχα Παναγιώτας, (τηλ. επικοινωνίας: 22953-20346 και 22953-20345). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 8-8-2012 έως και 17-8-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: