Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Δήμος και Οικονομία

Όλοι γνωρίζουμε πια ότι οι εποχές με τις παχιές αγελάδες παρήλθαν και η χώρα βρίσκεται σε οριακό σημείο.
 Η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου θα είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι της διοίκησης.
Οι νόμοι έχουν παράθυρα αλλά οι πολίτες δεν έχουν πολλές αντοχές άρα δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλησης χρημάτων. Βασικός φορέας ελέγχου είναι το ''ελεγκτικό συνέδριο''.


''Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.''
http://www.elsyn.gr/elsyn/root.jsp

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Αρθρον
1.Εις την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:

α) έλεγχον αυτού υπαγομένων εκάστοτε οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.


δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και των εν εδαφίω α΄
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

http://www.elsyn.gr/elsyn/files/774.pdf

Ως προς τους ''πρόχειρους'' διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις στις οποίες μπορούν εύκολα και νομίμως να σπαταληθούν χρήματα με υπερτιμολογήσεις ανακάλυψα αυτό το αχαρακτήριστο με βάση τα δεδομένα της Ελληνικής οικονομίας ΦΕΚ Β' 1.291/11.08.2010 που αυξάνει το ποσό για απευθείας αναθέσεις και ''πρόχειρους'' διαγωνισμούς.
Το ΦΕΚ εκδόθηκε μεσούσης της προεκλογικής περιόδου και σε καιρό μνημονίου με δικαιολογία την αύξηση του Α.Ε.Π. !!! σε μια κατά τα άλλα καταρρέουσα οικονομία!!! 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣAριθμ. 35130/739 (1)
Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε−
σιών ή εκτέλεση έργων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών.», (Α΄ 213).
γ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (Α΄ 221).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση», Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»).
2. Την υπ’ αριθ. 2/45564/0026/31−07−2001 «Αύξηση και
ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95».
3. Την ανάγκη αυξήσεως των χρηματικών ποσών που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/95
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προ−
μήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ−
γων, δεδομένης της αυξήσεως του ΑΕΠ κατά 62% από
το 2001 που εξεδόθη η υπό σχετ. 2 Υ.Α. περί ορισμού
των σχετικών ποσών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για τη σύναψη δημο−
σίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως:
α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ.

[από 15.000] 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)
από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι
του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. [από 45.000]
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
2. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε
σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστω−
σης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό
κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται
ο Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
http://www.idimon.gr/UserFiles/File/2010/35130-2010%20APOFASI%20YP.OIKONOMIKON%20GIA%20AFXISI%20XRIMATIKON%20ORION%20ANATHESIS.pdf


Ας είμαστε λοιπόν ενήμεροι ως πολίτες και
ας κάνουμε την δική μας αξιολόγηση,
να διεκδικούμε τις δημοσιεύσεις των ισολογισμών του Δήμου,
να γίνουμε ενεργοί κι
ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας που δεν τελειώνουν την ώρα της κάλπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: