Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠOΥ;
Σύμφωνα με τον Καλλικράτη(Ν.3852/2010), ο σχεδιασμός του Προϋπολογισμού κάθε Δήμου πρέπει να ακολουθεί μία σειρά από διαδικασίες, που επιτρέπουν την  ουσιαστική συμμετοχή   του δημοτικού συμβουλίου, των  συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, των  κοινωνικών  φορέων  της  περιφέρειας  της  δημοτικής  ή  τοπικής κοινότητας και των δημοτών. (  Ν. 3852 άρθ. 86 παρ.1,2,3,4,5). 
 Επιπρόσθετα  στην τελική  διαμόρφωση του προϋπολογισμού υποχρεωτική είναι και η  συμμετοχή της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο  του Καλλικράτη  ( Ν.3852.αρθ.76 παρ1))και συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και  απαρτίζεται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α)των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ)των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η)άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ)εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων και ι)δημότες.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:                                                                                  (Ν.3852.άρθρο76, παρ.2)
α)γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.                                                                                                                                                     β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 
  γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο79Κ.Δ.Κ..
H δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά  από  πρόσκληση του  προέδρου της, υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης.(Ν.3852. αρθρο76 παρ3).
Οι διαδικασίες αυτές που προβλέπει και επιτάσσει ο νόμος δεν είναι ήσσονος σημασίας χρονοβόρες και «γραφειοκρατικές διαδικασίες» ,αλλά ουσιαστικές , καινοτόμες  και  πολύ-συμμετοχικές  διαβουλεύσεις , για την όσο το δυνατόν ορθολογικότερη  και περισσότερο επωφελή για το δήμο και τους δημότες, διάθεση και αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος.
Ο προϋπολογισμός και η ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ίσως η κορυφαίας σπουδαιότητας συνεδρίαση του  και ορθά προβλέπεται από τον νομοθέτη,  ξεχωριστή συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
Ο κ. Οικονομάκος  επειδή προφανώς έχει τους λόγους του να μην θέλει εκτενή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, έφερε την ίδια μέρα 14 Νοεμβρίου δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις!
Η πρώτη συνεδρίαση  προέβλεπε διάρκεια  μιάμισης ώρας με ένα και μοναδικό θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Η δεύτερη Συνεδρίαση που ακολουθούσε περιελάμβανε δέκα  επτά (17), άλλα σημαντικά θέματα!
Σύσσωμη η Αντιπολίτευση επεσήμανε αυτό το ατόπημα και ζήτησε μία και μόνη να είναι η Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου , με ένα και μοναδικό θέμα την  συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμού.  Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό και όλες οι παρατάξεις αποχώρησαν από την συνεδρίαση, διότι το  σπουδαίο αυτό θέμα  (όπως και άλλα σπουδαία θέματα του τόπου μας) , ο κ. Οικονομάκος το θεωρεί ως μια «γραφειοκρατική διαδικασία» , που εμποδίζει το όραμά του,  της ανελέητης λεηλασίας του δημοσίου χρήματος. Έχει καταστεί πασιφανές  ότι  ο κ. Οικονομάκος,αποφεύγει να δώσει απαντήσεις   για την διάθεση του δημόσιου χρήματος  όπως  π.χ. επώνυμα , υπεύθυνα και με στοιχεία έχει δημοσιοποιήσει ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Λέκκας για τα καύσιμα και άλλες προμήθειες του δήμου . 
Η ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό ,  στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυρίδωνα Χρήστου δεν ανέφερε πουθενά ,  την Υποχρεωτική  από τον Νόμο, Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης ,την  γνωμοδοτησή  της επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού και τις εν γένει παρατηρήσεις και προτάσεις της για τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
Ίσως ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Ηλιάσκος  έχει την δημοκρατική και πολιτική ευαισθησία δημόσια να εκθέσει την αποψή του για την σοβαρότατη αυτή παράλειψη , που καθιστά,  κατά την  δική μας θεώρηση ,       μη νόμιμη την σχεδίαση και ψήφιση του προϋπολογισμού  για το 2014, του Δήμου Ωρωπού.
Το κείμενο που δημοσίευσε σήμερα η δημοτική αρχή σχετικά με τον προϋπολογισμό, αν συγκριθεί με όσα ανέφερε  στην συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Οικονομάκος, δείχνει ξεκάθαρα τις υψηλές επιδόσεις του κ. Οικονομάκου , στην τέχνη της πολιτικής απατεωνίας.
Με τιμή
Γ.Χ.Γιαμαρέλος                                                                                                                                                     
Δεν υπάρχουν σχόλια: