Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη για πρόσληψη 2 δικηγόρων στον Δήμο Ωρωπού

 Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 δικηγόρων κοινοποίησε ο Δήμος Ωρωπού στις 10 Νοεμβρίου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι στα δύο πρώτα κριτήρια πρόσληψης (Προσωπικότητα, Νομική Επιστημονική Κατάρτιση)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Ωρωπού, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19015, υπεύθυνη κα. Μαρία Βασιλειάδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2295320345, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 15:00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Δημοτικό Κατάστημα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυποποιημένο έντυπο (υπόδειγμα) αιτήσεως δεν διατίθεται από το Δήμο.
Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: