Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΟΦ: Τι πρέπει να ξέρουμε για τα γενόσημα φάρμακα.

 Σε αιτία «πολέμου» έχουν εξελιχθεί τα γενόσημα (αντίγραφα) φάρμακα, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ποιότητά τους.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που ενδεχομένως προβληματίζουν τους ασθενείς, αλλά και τους επαγγελματίες Υγείας.
* Τι είναι τα γενόσημα. Γενόσημο προϊόν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίδιο με ήδη εγκεκριμένο προϊόν (το προϊόν αναφοράς ή πρωτότυπο). Το γενόσημο προϊόν περιέχει την ίδια δραστική όπως το προϊόν αναφοράς, σε ίδια ποσότητα. Η δραστική ουσία ενός φαρμάκου είναι το συστατικό που του προσδίδει τη θεραπευτική του αποτελεσματικότητα.
* Πόσα κυκλοφορούν. Τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3.000 σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία 2011) σε σύνολο περίπου 7.300 φαρμάκων. Σημειώνεται ότι σήμερα τα γενόσημα καταλαμβάνουν το 18% της αγοράς και θα πρέπει να ανέλθουν, σύμφωνα με τους στόχους του Μνημονίου στο 50% που είναι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Η τιμολόγησή τους θα είναι εφεξής στο επίπεδο του 40% των πρωτοτύπων και κατά συνέπεια η αύξηση του μεριδίου χρήσης τους θα μειώσει σημαντικά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη με μεγάλο όφελος για την κοινωνική ασφάλιση.
* Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Τα γενόσημα προϊόντα αδειοδοτούνται μετά τη λήξη της περιόδου «αποκλειστικότητας» του πρωτοτύπου φαρμάκου, η οποία διαρκεί συνήθως 10 χρόνια.

Η αδειοδότηση των γενοσήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία από κάποια εθνική αρχή της Ε.Ε. ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και προβλέπει εξονυχιστική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων μεταξύ των οποίων και μελέτη βιοϊσοδυναμίας (bioequivalence study) ή μελέτη εξαίρεσης από την υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας (biowaiver justification) ανάλογα με την περίπτωση τού προς εξέταση γενόσημου.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), όπως και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας οι οποίες αποτελούν κλινικές μελέτες υποκείμενες σε έγκριση από τον ΕΟΦ και διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών σε συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (είτε σε κράτη-μέλη της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς).
Η ακολουθούμενη προεγκριτική διαδικασία διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, και ποιότητα των γενοσήμων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
* Τι γίνεται μετά την έγκριση: Ο έλεγχος της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των γενόσημων φαρμάκων, συνεχίζεται από τον ΕΟΦ και μετά την έγκρισή τους, με τρεις τρόπους:
1. Με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκων που προέρχονται:
 • από τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο, οι οποίες κατά κανόνα σχεδιάζονται ανά δραστική ουσία. Στις ομάδες προϊόντων ανά δραστική συμμετέχει η πλειονότητα των κυκλοφορούντων ιδιοσκευασμάτων, από τα οποία ένα είναι το πρωτότυπο και τα υπόλοιπα γενόσημα.
 • από καταγγελίες υγειονομικού προσωπικού, ασθενών, νοσοκομείων, κ.λ.π.
 • μέσω του Δικτύου των Επισήμων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL) σε Προγράμματα Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Φαρμάκων (Market Surveillance Studies, MSS), με τα οποία ελέγχεται η ποιότητα πλήθους γενοσήμων προϊόντων, σε Προγράμματα Ελέγχου Προϊόντων εγκεκριμένων με την κεντρική διαδικασία (Centrally Authorized Products, CAP), και σε προγράμματα μετεγκριτικής επιτήρησης της φαρμακευτικής αγοράς των αμοιβαία (MRP) και αποκεντρωμένα (DCP) εγκεκριμένων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Την τελευταία πενταετία ελέγχθηκαν εργαστηριακά από τον ΕΟΦ περίπου 1.000 συνολικά δείγματα, εκ των οποίων τα 900 ήταν αντίγραφα και το ποσοστό μη κανονικών (ελαττωματικών) ανέρχεται συνολικά σε 4%.

Δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στα ποσοστά μη κανονικότητας μεταξύ γενοσήμων και πρωτοτύπων προϊόντων.

Οι παρτίδες των ελαττωματικών προϊόντων αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία και ανάλογα με τη σοβαρότητα του ευρήματος διενεργείται επιπλέον επιθεώρηση από τον ΕΟΦ στο εργοστάσιο παραγωγής.
2. Με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους διακίνησης (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, νοσοκομεία).
Σε ότι αφορά την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (πχ. Ινδία, ΗΠΑ, κλπ.) που εισάγονται στην ΕΕ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιθεώρηση από μια αρμόδια αρχή της ΕΕ, ομοίως και από τον ΕΟΦ, και η έκδοση σχετικού EU GMP certificate.

Εξάλλου κατά την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης συμπεριλαμβανομένων και των γενοσήμων δηλώνεται πάντα και το αντίστοιχο εργοστάσιο αποδέσμευσης παρτίδας, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (*GMP certificate - Πιστοποιητικό Κανόνων Καλής Παραγωγής).
Όσον αφορά στις δραστικές πρώτες ύλες, υποχρεωτικά συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις Κανόνων Καλής Παραγωγής (EUAPIs GMP), είτε παράγονται στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες και ελέγχονται ανάλογα.
Ο ΕΟΦ επιθεωρεί τα 56 φαρμακευτικά εργοστάσια και τις 150 περίπου Φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα τακτικά και σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Επιπλέον οι επιθεωρητές του ΕΟΦ, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι κατά τα κοινοτικά πρότυπα, επιθεωρούν σε κοινοτικές ή/και εθνικές αποστολές και εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα κλπ), σε τακτική βάση. Μόνον τα εργοστάσια στα οποία έχει χορηγηθεί Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καλής Παραγωγής (EUGMP Certificate) επιτρέπεται να παράγουν για την ΕΕ και τη χώρα μας.
3. Με το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων του και να αναφέρει σχετικά στον ΕΟΦ.
Επιπλέον οι επαγγελματίες Υγείας πρέπει να αναφέρουν στον ΕΟΦ μέσω της κίτρινης κάρτας τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη του φαρμάκου. Στη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στο 2ο εξάμηνο του 2012, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά και στους καταναλωτές.
Ο ΕΟΦ σημειώνει ακόμα πως το 2011 έλαβε συνολικά 81 αναφορές, εκ των οποίων οι εννέα προήλθαν από επαγγελματίες Υγείας (μέσω της κίτρινης κάρτας) και οι 72 από φαρμακευτικές εταιρείες. Από το σύνολο των αναφορών, οι 28 αφορούσαν πρωτότυπα φάρμακα και οι 53 γενόσημα.
Οι αναφορές αυτές βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου από πλευράς του ΕΟΦ, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εφόσον χρειαστεί. 

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

"ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ": Δυναμικό ξεκίνημα!

 Aνακοίνωση  


 Η διεξαγωγή της πρώτης άτυπης Συνάντησης για την συγκρότηση του τομέα Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής κληρονομιάς έγινε την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου Ωρωπού. Την συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Οικονομάκος και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Γιαμαρέλλο ο οποίος όπως ανέφερε την εντάσσει στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στον χειρισμό θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρχαιότητες και τον πολιτισμό του  Καλλικράτειου Δήμου Ωρωπού.
Ένας τομέας που θα ασχοληθεί με την διατήρηση, την έρευνα, την ανάδειξη και την προβολή του αρχαιολογικού, βυζαντινού και μεταβυζαντινού ιστορικού πλούτου του Δήμου μας.
Όπως ανέφερε ο κ. Γιαμαρελλος σκοπός είναι ο τομέας Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής κληρονομιάς να συνδεθεί με το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου έτσι ώστε ο Πολιτισμός να αποτελέσει ισχυρό μοχλό της τουριστικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου.
Κοινή συνισταμένη της συζήτησης ήταν η ανάγκη, οι ρίζες και η Ιστορία μας να αποτελέσουν το κύριο στήριγμα της ψυχολογικής και οικονομικής ανάκαμψης των συμπολιτών μας  και να δώσουν πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον στην νεολαία. Στην άτυπη συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος και κατέθεσαν προτάσεις -για πρώτη φορά στα πλαίσια δημοτικής πρωτοβουλίας- παράγοντες του τόπου μας.
Άνθρωποι με γνώση και δράση για τον Ωρωπό απ' όλες τις περιοχές του Καλλικράτειου Δήμου.
Θα ακολουθήσει επίσημη ιδρυτική συνέλευση και μπορούν να συμμετέχουν δημότες αλλά και φίλοι που επιθυμούν να γίνουν ιδρυτικά μέλη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το τηλ. 6948578742 (κ. Γιαμαρέλλος).

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 1. ΒΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 2. ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ
 3. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 4. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
 5. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ-ΦΑΦΟΥΤΗ ΕΛΛΗ
 6. ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 7. ΔΑΛΙΑΝΗ-ΤΣΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ
 8. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ
 9. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 10. ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 11. ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 12. ΜΠΟΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
 13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
 15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ
 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 18. ΣΟΥΝΤΑ-ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
 19. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
 20. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 21. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
 22. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η προσωρινή επιτροπή στήριξης των "Ελεύθερων Πολιτών" στον Ωρωπό.


Πρ. Συντονιστής: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Πρ. Αν. Συντονίστρια: ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΜΠΟΡΟΣ ΓΕΩΡ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΕΑ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ
ΒΟΥΛΑ ΜΠΑΡΔΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ, ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

1 εκατομμύριο υπoγραφές κατά του Απεχθούς Χρέους

 (Το παρακάτω κείμενο μου εστάλη με mail από φίλο του blog)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Κίνηση για τη Διαγραφή του Απεχθούς Ελληνικού Χρέους ‘’ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ’’

ΣΚΟΠΟΣ Συλλογή ενός (1) εκατομμυρίου υπογραφών σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υπογραφές, θα πρέπει να καλύπτουν γεωγραφικά και πληθυσμιακά, όσο το δυνατόν, περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Το κείμενο με τις υπογραφές, θα σταλεί στη συνέχεια στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΝΟΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ στην οικονομική εξαθλίωση και την ατομική και εθνική υποδούλωση. Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Αυτή, αποτελεί τεράστιο χρέος και ευθύνη. 

ΖΗΤΟΥΜΕ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ του επαχθούς Χρέους. Όταν οι Χώρες βρίσκονται σε «κατάσταση ανάγκης» (κατάρρευση υγείας, παιδείας, μισθών και συντάξεων), η πληρωμή του απεχθούς χρέους παραμερίζεται. Και προηγούνται οι ανάγκες επιβίωσης και αξιοπρέπειας του ατόμου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 8 της Συνθήκης της Λισσαβώνας, περί ενός (1) εκατομμυρίου υπογραφών, θα τεθεί επίσημα σε ισχύ την 1/4/2012. Από τότε, θα μπορούν να υποβάλλονται από τους Ευρωπαΐους πολίτες, αιτήματα για ψήφιση Νόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΑΝΑΓΚΗ. Μέχρι τότε Η ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένα (1) εκατομμύριο Ευρωπαΐους πολίτες! Για να διεκδικήσει και να καθιερώσει και νομοθετικά την ισχύ της κατάστασης ανάγκης. (Όταν ο Λαός δεινοπαθεί, δεν πληρώνεται ο τοκογλύφος).   

Υπογράψτε στα ελληνικά εδώ
http://www.1millionsignatures.eu/?a=gr

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!)


Μεγάλη επιτυχία στο 'Ντιβάνι' του Αυλώνα.

Ο κόσμος πολύς, το φαγητό και το ποτό άφθονο το ίδιο ίσχυσε για το κέφι και τον χορό.
 Ικανοποιημένος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 'το Σάλεσι' που μας προϊδέασε για του χρόνου λέγοντας πως ότι βλέπουμε είναι μόνο η αρχή.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Στέφανος Αγιάσογλου: Σήμερα θέλουμε να αποφύγουμε το χειρότερο και γι’ αυτό ζητάμε εκλογές...

Με απόλυτη σαφήνεια ο αναπληρωτής τομεάρχης Εμπορικής Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Αγιάσογλου, έδωσε απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, στο χθεσινοβράδινο «Αποκαλυπτικό Δελτίο» του καναλιού «EXTRA 3».
Κατ’ αρχάς επανέλαβε την απόλυτη θέση σήμερα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, για εκλογές στις 8 Απριλίου. Διευκρίνισε, πως είχε πει ο κ. Σαμαράς για 19 Φεβρουαρίου γιατί αυτή ήταν η ημερομηνία που είχε δώσει αρχικά ο κ. Βενιζέλος και το επιτελείο του. Ο κ. Αγιάσογλου επανέλαβε πως θέση του κ. Σαμαρά ήταν να δεχθεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία με το PSI και η δανειακή σύμβαση και κατόπιν να πάει η χώρα σε εκλογές και τόνισε, πως αυτό καθόλου δεν άλλαξε, ξεκαθαρίζοντας επίσης πως δεν έχει τεθεί θέμα κυβέρνησης μοντέλου «Μόντι», δηλαδή μιας κυβέρνησης αορίστου χρόνου, στις συμφωνίες των αρχηγών για τις διαδικασίες και το χρόνο των εκλογών.
Αναφερόμενος ο κ. Αγιάσογλου στις επιστολές του κ. Σαμαρά προς την Ε.Ε., για την στήριξη των μέτρων, ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γράφει αυτά τα οποία λέει και δημόσια.
Σε ερώτηση επίσης που του ετέθη, σχετικά με το δίλημμα «μνημόνιο 2 ή καταστροφή» που παρουσιάστηκε κατά κόρον από τα δύο μεγάλα κόμματα και την κυβέρνηση, ο Στέφανος Αγιάσογλου απάντησε, πως το δίλημμα δεν το έβαλε ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ούτε ο Λουκάς Παπαδήμος, αλλά το έβαλαν οι Ευρωπαίοι, εκμεταλλευόμενοι την πίεση που παράγεται από την σημερινή κατάσταση της χώρας και ύστερα μετά από δύο χρόνια αλλοπρόσαλλης πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον κ. Αγιάσογλου, ο κ. Σαμαράς κινείται πάντα προς το συμφέρον της χώρας και δεν θα επέτρεπε στις 20 Μαρτίου να πηγαίναμε σε ολοκληρωτική καταστροφή.
Συζήτηση -όπως αναμενόταν- έγινε και για τις διαγραφές των 21 βουλευτών, ύστερα για το «όχι» που είπαν στο «μνημόνιο 2». Για το μείζον αυτό κομματικό θέμα, ο αναπληρωτής τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας τόνισε, πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν είπε να ψηφίσουν οι βουλευτές τη λάθος συνταγή, γιατί το έχει επανειλημμένως πει πως είναι λάθος συνταγή. Ζήτησε όμως να ψηφίσουν να περάσει η Ελλάδα τον «κάβο», γιατί είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ οικονομίας που μπορούμε να έχουμε και άτακτης χρεοκοπίας που δεν θα είχαμε απολύτως τίποτα. Υπενθύμισε μάλιστα, πως με το «όχι», τον Μάρτιο θα είχαμε στάση πληρωμών και φυσικά χρεοκοπία, με υπαίτιο, τα δυόμισι χρόνια τώρα που δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα!
«Σήμερα θέλουμε να αποφύγουμε το χειρότερο και γι’ αυτό ζητάμε εκλογές», ανέφερε ο Στέφανος Αγιάσογλου, για να συνεχίσει, πως «μπήκαμε στην κυβέρνηση γιατί η ιστορία για το δημοψήφισμα του κ. Παπανδρέου τάραξε όλον τον πλανήτη και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, για τις διαφορετικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας στα δύο μνημόνια, ο κ. Αγιάσογλου απάντησε: «Όταν λέγαμε για το πρώτο μνημόνιο, μιλάγαμε για τους στόχους και λέγαμε ότι η πολιτική με την οποία θέλανε να το εφαρμόσουν ήταν λάθος» για να καταλήξει, πως «και τώρα λάθος είναι η πολιτική αν συνεχιστεί έτσι, αλλά προκειμένου να πάμε στη δραχμή και να καταστραφούμε πλήρως, έπρεπε να σώσουμε τη χώρα πρώτα και ύστερα να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε. Πριν δύο χρόνια είχαμε πολλαπλές επιλογές, τις οποίες δεν έχουμε σήμερα».

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Με αβέβαιο μέλλον…


('Υπέρβαση' 17/2/2012)

Η Υγεία, η Παιδεία και η τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι οι τομείς που θα πληγούν σημαντικά-- και θα μας στοιχίσει περισσότερο-- από το νέο Μνημόνιο.
Από εδώ και στο εξής η χώρα θα καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα με τις δικές της δυνάμεις και την δικιά της παραγωγή. Ποιά όμως παραγωγή;  την στιγμή που σύμφωνα και με τα λεγόμενα στη Βουλή του πρώην πρωθυπουργού Παπανδρέου  ζούμε σε μια παρασιτική οικονομία που βασιζόταν στα δάνεια και τις εξαγωγές. Η εσωτερική υποτίμηση που θα γινόταν με την πτώση στους μισθούς και τις δημόσιες δαπάνες έχει πια μετατραπεί σε εσωτερική χρεοκοπία. Την λεγόμενη ελεγχόμενη χρεοκοπία. Λέγοντας ‘ελεγχόμενη’ εννοούν πως θα διατηρήσουν το νόμισμα, θα καλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις στους δανειστές μας και θα προστατεύσουν το τραπεζικό σύστημα. Όσο για μας τους πολίτες και την καθημερινότητά μας θα αποτελέσουμε τις ‘Ιφιγένειες εν Αυλίδι’ για να σωθεί η χώρα.
Χωρίς παροχές υγείας με ελλιπή Παιδεία για τα παιδιά μας και με αδυναμία ακόμα και να μπαλώσουμε τους σπασμένους μας δρόμους. Την περασμένη Κυριακή μιλούσα μ’έναν φίλο που προσπαθούσε να μου εκθέσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη των νέων μέτρων:
«Οι τράπεζες θα είναι δυνατές και θα δίνουν δάνεια για επενδύσεις, οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών αναγκαστικά θα πέσουν μιας και οι μισθοί θα είναι χαμηλοί ενώ θα έχουμε πρόσβαση σε δανεισμό απ’ την Τρόικα».
Κι αναρωτιέμαι μπορεί κανείς να προβλέψει την συμπεριφορά των τραπεζών; Θα δώσουν δάνεια και σε ποιους; με ποιους όρους; Σε ξένους επιχειρηματίες; Σε - Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες μόνο- αφήνοντας απέξω μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Όσο για την πτώση των τιμών πως θα επιτευχθεί όταν εισάγουμε όλες τις πρώτες ύλες;  Χωρίς πρωτογενή παραγωγή;
 Για τον δανεισμό απ’την Τρόικα; Έχουμε πια νιώσει μέχρι το κόκκαλο τους όρους των δανειστών μας.
Λίγοι λοιπόν φανταστήκαμε το τί θα σήμαινε να “ανήκουμε” στην Δύση, στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και κυρίως στην νομισματική Ένωση.
Γίναμε λοιπόν το τέλειο Πειραματόζωο των αγορών της Ευρώπης, των οικονομολόγων, των “υπεύθυνων” πολιτικών.
Η Ελλάδα όμως είναι οι πολίτες της, οι Έλληνες. Οι συνταξιούχοι που ξόδεψαν 35-40 χρόνια υπηρετώντας με τον μόχθο τους την οικονομία της χώρας, οι νέοι που διεκδικούν το δικαίωμα στην γνώση, στην εργασία, στο μέλλον και οι εργαζόμενοι.  H παραγωγική τάξη, οι τωρινοί στυλοβάτες της κοινωνίας που θα κληθούμε να ζήσουμε και να συντηρήσουμε οικογένειες με 400 ευρώ τον μήνα.
Εμείς λοιπόν οι Έλληνες θα βρούμε τις λύσεις και τον δρόμο μας και θα χαράξουμε νέες πορείες, όταν χρειαστεί, όπως κάνουμε αιώνες τώρα.      

Θέσεις - Προτάσεις ΔΗΣΩ για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της ΑττικήςΤο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής θα καθορίσει την ζωή μας και την ανάπτυξη του Δήμου μας και της Αττικής για τις επόμενες δεκαετίες. Οι προσεγγίσεις και οι προτάσεις πρέπει να καταλήγουν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι είδους ανάπτυξη χρειαζόμαστε και θέλουμε για την περιοχή με συνυπολογισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής μας και στην κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Στα πλαίσια αυτά η ΔΗΣΩ σταθερή στις απόψεις της και στην αντίληψή της περί αειφόρου ανάπτυξης καταθέτει τις προτάσεις της για τον Δήμο Ωρωπού και τους κατοίκους της.
 
 • Ανάδειξη των αρχαιολογικών – ιστορικών και πολιτιστικών Κέντρων του νέου Δήμου. Ανάδειξη των «Αμφιάραειων», των «Αφιδνών» και των Φυλακών Ωρωπού ως Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.   Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού – ιστορίας – αθλητισμού – νεολαίας- εθνικής ή και διεθνούς εμβέλειας. Διεκδίκηση προγραμμάτων και συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια για την ανάδειξη της ιστορίας όλων των περιοχών του νέου δήμου από την αρχαιότητα έως και σήμερα
 • Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Βόρειας Αττικής (Αμφιάραειο, Αφίδναι, Ραμνούντας, Μαραθώνας) Να αναδείξουμε την κληρονομιά μας και να καλέσουμε τους επισκέπτες της χώρας μας να γνωρίσουν την Βόρεια Αττική και όχι μόνο την Ακρόπολη και την Πλάκα
 • Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιομηχανικά Απόβλητα, Ασωπός: Φορέας κατασκευής και λειτουργίας η ΕΥΔΑΠ, χωρίς βιολογικό στο Δήμο μας, μεταφορά των λυμάτων στον παρακηφίσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, επέκταση του κύριου αγωγού με όλα τα χωριά και τις πόλεις
 • Παραλιακή σύνδεση Ωρωπού – Καλάμου (Αγ. Αποστόλων) με Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα (Βόρειος Παραλιακός Άξονας της Αττικής) Δημιουργία και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού άξονα με στόχο την δημιουργία ενός τεράστιου παραλιακού μετώπου που θα προσφέρει οικονομική διέξοδο στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής
 • Ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πόλης με προοπτική οικιστικής ανάπτυξης έως το 2030, ώστε να υπάρχουν κανόνες δόμησης γνωστοί σε όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί πολιτική κατά της αυθαίρετης δόμησης χωρίς να υπάρχουν θιγμένοι.
 • Αστική Συγκοινωνία σε όλο τον Δήμο και σύνδεση του δικτύου με το τρένο (Ηλεκτρικός – Προαστιακός) ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας, να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και να γίνει το τρένο βασικό μέσο μεταφοράς
 • Προαστιακός με τακτικά δρομολόγια και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για ταχύτερη επέκταση του Ηλεκτρικού τρένου προς την Βόρεια Αττική (Αγ Στέφανος)
 • Απόλυτη προστασία του πραγματικού δασικού και γεωργικού πλούτου της Βόρειας Αττικής, χαρακτηρισμός των εκτάσεων ώστε να είναι σαφή τα όρια των εκτάσεων γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, και των εκτάσεων όπου δεν θα επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα πέρα από αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για τα δάση
 • Κέντρα υγείας αστικού τύπου (Καπανδρίτι) ώστε να εξασφαλίζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να καλύπτονται τα επείγοντα περιστατικά και να υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ασθενοφόρων ώστε να είναι εφικτή η άμεση διακομιδή όσων κατοίκων η φροντίδα δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τα κέντρα υγείας
 • Απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές και δη σχολεία
 • Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αξιοποίηση του υγροβιότοπου του Ωρωπού ως περιοχής ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας
 • Υποκατάστημα του ΙΚΑ στον Ωρωπό
 • Χάραξη των οδικών αξόνων που θα συνδέουν όλες τις περιοχές του Δήμου μεταξύ τους αλλά και με τους υπόλοιπους δήμους με έμφαση στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και δευτερευόντως την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας
 • Να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις του ανενεργού στρατοπέδου στη Μαλακάσα για την δημιουργία Αττικού Πανεπιστημίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό campus με πρότυπα ερευνητικά κέντρα, ικανό να προσελκύσει το ερευνητικό κεφάλαιο της χώρας που βρίσκεται στο εξωτερικό και διαπρέπει.
 • Χωροθέτηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης, τεχνολογικό πάρκο και ανάπτυξη ήπιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού.
 

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Σκάλα Ωρωπού: Ο Καρνάβαλος είναι εδώ!

 Συμβολική αξία είχε φέτος λόγω οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων η κατασκευή του Καρνάβαλου από τις γυναίκες του "Πολιτιστικού και Πνευματικού Συλλόγου Σκάλας Ωρωπού"

Στην κατασκευή πρωτοστάτησε η Πρόεδρος του "Εμπορικού Συλλόγου Ωρωπού".
Το τελικό αποτέλεσμα δεν θα το αποκαλύψουμε προκειμένου να το δείτε με τα μάτια σας στην αποκριάτικη εκδήλωση της 25ης Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο της έδρας του Συλλόγου απέναντι από τις παλιές φυλακές.  
 Οι Παραδόσεις έχουν τις βάσεις τους στα διαχρονικά κοινωνικά φαινόμενα και είναι ευτύχημα να τις διατηρούμε.
Καλό κάψιμο!!!
---------------------------------------------------------------------------------
  Με το "νέο μνημόνιο" μας ζητούν να κόψουμε τις συντάξεις, τους μισθούς μας και όλες τις λειτουργικές μας δαπάνες ως χώρα προκειμένου να πληρωθούν οι δανειστές μας και να διασωθούν οι τράπεζες που θα μας κατασχέσουν τα σπίτια για να χρηματοδοτήσουν τις μεγαλοεπιχειρήσεις που θα μας προσλαμβάνουν με 400 ευρώ τον μήνα!
Έτσι θα έχουμε ανάπτυξη!!!! και θα σωθεί η χώρα..
Ζήτω οι Καρνάβαλοι!!

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2, 7 μμ

Νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των Μέσων Μεταφοράς πρόκειται να φέρει το Νέο Μνημόνιο.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινή", από το πρώτο τρίμηνο του 2013 έρχονται αυξήσεις έως 25% στις τιμές των εισιτηρίων όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς (αστικές συγκοινωνίες και τρένα).
Ειδικότερα, τα εισιτήρια του ΟΑΣΑ (μετρό, ηλεκτρικός) θα διαμορφωθούν σε 1,75 Ευρώ τουλάχιστον από 1,40 σήμερα, ενώ το αντίστοιχο εισιτήριο για λεωφορεία, τρόλεϊ ή τραμ στο 1,50 ευρώ από 1,20 ευρώ.
Παράλληλα επισπεύδεται η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ στο πλαίσιο της εξυγίανσης των Μέσων Μεταφοράς θα μειωθούν δρομολόγια με αυξημένο κόστος και μειωμένα έσοδα, όπως τα δρομολόγια του Σαββατοκύριακου και τα νυχτερινά δρομολόγια.
 
 http://www.kinimadenplirono.gr

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Η ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΩΡΩΠΟΥ.

Πολίτες του Ωρωπού που βρέθηκαν στα γραφεία της Επιχείρησης από τις 7.30 το πρωί, εμπόδισαν το αυτοκίνητο της ΔΕΗ να ξεκινήσει προκειμένου να αποτρέψουν διακοπές ρεύματος...λόγω χαρατσίου.
Δυστυχώς η κινητοποίηση δεν ήταν μαζική για ένα θέμα που θίγει σχεδόν όλους τους συμπολίτες μας
Χρειαζόμαστε όλοι!!
Από τους αιρετούς του Δήμου μας διακρίναμε τον Παναγιώτη Βασιλάκο και την Ιωάννα Στεργίου.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Συζήτηση με τον Βασίλη Λέκκα.


  Ανησυχητική είναι κατά την δική μου εκτίμηση  η αδράνεια των πολιτών πάνω σε απλά θέματα πού με μια σχετική κινητοποίησή τους θα μπορούσαν να τα διευθετήσουν.
Αδράνεια λόγω της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης φαίνεται να αγγίζει  θέματα της απλής καθημερινότητας στην  δημοτική ενότητα του Αυλώνα όπως συμπεραίνω μετά από συζήτηση με τον δημοτικό σύμβουλο της περιοχής Βασίλη Λέκκα ο οποίος έχει φέρει αρκετές φορές στο δημοτικό συμβούλιο θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή  ζωή όπως η σήμανση επικινδύνων δρόμων και διασταυρώσεων, η ανάγκη για το κλάδεμα δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα στους οδηγούς και κάνουν τις μετακινήσεις τους επικίνδυνες.

Κατά την διάρκεια της κουβέντας μας, ο Αυλωνίτης σύμβουλος της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στο μόνιμο πρόβλημα που αντιμετώπισε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του, δηλαδή την μή έγκαιρη παράδοση των εισηγήσεων για τα θέματα των δημοτικών συμβουλίων στους συμβούλους, ώστε αυτοί να έχουν χρόνο να τα μελετήσουν και να κάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις.
Στο δε Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ωρωπού 2012, η εισήγηση με το τελικό κείμενο που παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο είχε αρκετές διαφορές όσον αφορά τα νέα έργα. Το αρχικό κείμενο είχε ενδεικτικό προϋπολογισμό 33.238.503,21 ευρώ, ενώ το τελικό είχε 35.238.503,21ευρώ με το τελικό πρόγραμμα να έχει υποστεί προσθαφαιρέσεις έργων, σχεδόν σε κάθε ενότητα (π.χ καθαριότητα, ύδρευση κ.α).
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από κάθε άλλη μορφή εξουσίας. Μπορεί λοιπόν να είναι-όσο το δυνατόν περισσότερο-«τυπική», ώστε όταν κάποια στιγμή ο Έλληνας “ξεπαγώσει” απ’ τo σοκ  που μας έχει προκαλέσει η κεντρική εξουσία, να ξέρει πού να στραφεί για συνεργασία αλλά και στήριξη.          

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Το υπόμνημα του Δημάρχου για το χαράτσι στον Προϊστάμενο της Δ.Ε.Η. Ωρωπού.


Προς
Διευθυντή Υποκαταστήματος ΔΕΗ Ωρωπού


Αξιότιμε κ. Μπερτόλη,
Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για το χαράτσι στα ακίνητα που επιβάλλεται δια μέσου της ΔΕΗ. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι παράνομο και άδικο για το σύνολο της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η διακοπή ρεύματος σε οποιαδήποτε οικογένεια ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και αδυνατεί να πληρώσει το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, που επέβαλλε με τον πλέον βάρβαρο τρόπο η κυβέρνηση.

Γνωρίζοντας τις κοινωνικές σας ευαισθησίες και το σπουδαίο έργο που επιτελείτε διαχρονικά, σας παρακαλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να αψηφήσετε οποιαδήποτε άνωθεν εντολή, στηρίζοντας έμπρακτα όλους όσους έχουν πραγματικές ανάγκες. Η υπεύθυνη στάση σας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σήμερα που πλήττονται χιλιάδες νοικοκυριά και αρκετοί πλέον συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν το φόβο της ανεργίας όλο και πιο έκδηλα.


Έχοντας συναίσθηση των δύσκολων συνθηκών που διαμορφώνονται στις μέρες μας, παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατό μέσο ώστε να μη διακοπεί το ρεύμα σε κανέναν δημότη. Η στήριξη των συμπολιτών μας είναι η πιο δίκαιη απόφαση που θα μπορούσε να παρθεί ποτέ. Και αυτή ζητάμε να γίνει σεβαστή από όλους.
 
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Οικονομάκος


Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

ΡΑΦΑΕΛ ΚΟΡΕΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΟΥΑΔΟΡ.

Πηγή: Δημοκράτης Μυτιλήνης

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011 14:53


ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟ ΦΕΡΘΗΚΕ ΣΑΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ…ΠΟΚΟΠΙΚΟ!

Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη και (δυστυχώς) ούτε η τελευταία χώρα που δανείστηκε "πάνω απ' το μπόι της"...
Το ζήτημα είναι να βρούμε τον τρόπο να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο δανείου - επιτοκίων – ύφεσης.

Άλλο ένα παράδειγμα (μετά την Ισλανδία) υπερ-χρεωμένης χώρας είναι ο Ισημερινός και ορίστε
πως αντιμετώπισε η χώρα το πρόβλημά της:

Ο Ισημερινός, το Εκουαδόρ, βρέθηκε κι αυτός ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία, λόγω υπερδανεισμού, λόγω υπερπλουτισμού των ολίγων, λόγω καταλήστευσης της χώρας από τις εκεί Ζήμενς και, κυριώτατα, λόγω της συνταγής του ΔΝΤ προς θεραπείαν όλων αυτών -συνταγή θανάτου αλά Αρτζεντίνα…

Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος της χώρας κ. Ραφαέλ Κορέα, σοσιαλιστής, αλλά σοσιαλιστής κι όχι ανδρείκελο, συνέστησε μιαν Επιτροπή Ελέγχου του Χρέους της χώρας του με εθνική και διεθνική σύνθεση.
Όπως λοιπόν έγραψε η εκλεκτή συνάδελφος κυρία Βασιλική Σιούτη (Κυριακάτικη, 20.ΙΙ.2011) «μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής η κυβέρνηση του κ. Κορέα ανακοίνωσε ότι βάσει των ευρημάτων ήταν υποχρεωμένη να προβεί στην παύση πληρωμών του δημοσίου χρέους. Αιτιολόγησε την απόφαση αυτή υποστηρίζοντας ότι το χρέος δεν ήταν νόμιμο, αλλά προϊόν διαφθοράς» (σ.σ. οι αγορές λύσσαξαν, οι απειλές οργίασαν, αλλά ο Κορέα έμεινε ατάραχος κι ακίνητος σαν βουνό).
«Λίγο καιρό μετά», συνεχίζει η κυρία Σιούτη, «η κυβέρνηση του Ισημερινού απευθύνθηκε στους πιστωτές της με την πρόταση να αγοράσουν όλα τα ομόλογα του χρέους με έκπτωση 65% την οποίαν δέχθηκε το 91% των κατόχων ομολόγων» – δηλαδή όλοι αυτοί που απειλούσαν με θεούς και δαίμονες τον Ισημερινό και τους «κοπρίτες του», τον λαό του, δέχθηκαν ένα «κούρεμα του χρέους» κατά 65%…
Σήμερα ο Ισημερινός έχει ανακάμψει και τρέχει με ανάπτυξη 4% και τον Πρόεδρό του ισόθεον.
Αλλά είπαμε, ο Κορέα είναι αριστερός, ουμανιστής, σοσιαλιστής κι όχι…ποκοπίκο.

Δελτίο τύπου της "Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας" για το Ρυθμιστικό. 10/2/2012


                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
Τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση με το θέμα του ρυθμιστικού. Με λίγα λόγια τι είναι ρυθμιστικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο κυρίως στρατηγικό , το οποίο θα δώσει κατευθύνσεις στη πολιτεία να χαράξει για τα επόμενα χρόνια τη πολιτική της στο τομέα της χωροταξίας – πολεοδομίας, των χρήσεων γης, της οικιστικής οργάνωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα στο πως θα αναπτυχθεί η Αττική τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα σχέδιο γενικό ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε ένα αρχικό πλάνο. Και όμως εδώ είναι η μεγάλη ανακρίβεια. Η πραγματικότητα; Βάσει του ρυθμιστικού και των χαρτών που το συνοδεύουν θα καθοριστεί η ζωή όλων μας για τα επόμενα χρόνια.
Το ρυθμιστικό σχέδιο έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες από τον οργανισμό της Αθήνας, κατά την ανακοίνωση του σε αρχικό ακόμη στάδιο φάνηκε ότι για μια ακόμα φορά η Βόρεια Αττική, δηλαδή ο δήμος Ωρωπού κυρίως, δεν ευνοούνται καθόλου από το ρυθμιστικό σχέδιο όπως  τελικά έχει δοθεί το κείμενο και οι χάρτες για διαβούλευση. Η περιοχή μας δεν έτυχε όλα αυτά τα χρόνια που αντίστοιχες περιοχές της Αττικής αναπτύσσονται να έχει τύχη ανάλογης με αυτές. Με λίγα λόγια η πολιτεία ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρά με τα προβλήματα και τα θέματα της δικής μας περιοχής και φυσικά έρχεται τώρα εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης να βάλει ένα τέλος στην ανάπτυξη της περιοχής μας που κυρίως είναι παραθεριστική, χωρίς βέβαια να αγνοούνται οι άλλες χρήσεις φυσικά. Η θεσμοθέτηση γεωργικών γαιών , η κατάργηση των παρεκκλίσεων (απαγόρευση δόμησης σε λιγότερο 4 στρέμματα) στις εκτός σχεδίου περιοχές και οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επεκτάσεις των οικισμών όπως επίσης και η απαγόρευση αναγνώρισης των υφιστάμενων θα οδηγήσει τη περιοχή μας σε μαρασμό. Από την άλλη όλα αυτά θα εναρμονιστούν με την αναλγητική πολιτική του κράτους στο δασικό και ιδιοκτησιακό θέμα, το οποίο έχει για πολλά έτη καθηλώσει τη περιοχή μας.
Αναζητούνται εναγωνίως δίοδοι ανάπτυξης και σίγουρα το ρυθμιστικό σχέδιο έτσι όπως δόθηκε στη διαβούλευση δεν μπορεί να ανοίξει τέτοιες διόδους. Και φυσικά το ρυθμιστικό σχέδιο ,όπως προαναφέρθηκε, βρήκε χωρίς να το ελπίζει έναν «Σύμμαχο» ,τη Δημοτική Αρχή του Ωρωπού με επικεφαλή τον Κύριο Οικονομάκο . Παρά τις εκκλήσεις και τις αλλεπάλληλες προσπάθειες από την Αυτοδιοικητική  Συνεργασία για να γίνουν συντονισμένες κινήσεις, η Δημοτική αρχή θεωρούσε ότι είναι το ρυθμιστικό σχέδιο μια έκθεση ιδεών , ένα ευχολόγιο το οποίο θα αργήσει να μας χτυπήσει την πόρτα. Και όμως φθάσαμε στο παρά ένα , πολύτιμος χρόνος χάθηκε και για μια ακόμη φορά και η Δημοτική αρχή με παροιμιώδη αδράνεια και αδιαφορία άφησε την τύχη του τόπου και των δημοτών της στα χέρια του οργανισμού της Αθήνας. Καμία προσπάθεια , καμία πρόταση και καμία ενέργεια, το μόνο στα δύσκολα ενεργοποίησε τη γνωστή συνταγή της επιτροπής από όλους τους συνδυασμούς για να αποφύγει τις ευθύνες που είναι αποκλειστικά δικές της.
Δεν γίνεται ένας δήμος ,σαν το Καλλικρατικό Δήμο του Ωρωπού, με πλήθος τεχνοκρατών και εξωτερικών ειδικών (καλοπληρωμένων) συμβούλων να μην έχει μια εμπεριστατωμένη πρόταση για την περιοχή μας απέναντι στο ρυθμιστικό σχέδιο. Δεν είναι δυνατόν ένας δήμαρχος με τόσες αρμοδιότητες να μην μπορεί ούτε στο ελάχιστο να προστατεύσει τις  περιουσίες   των δημοτών του.
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η ανικανότητα και η μη φέρουσα ικανότητα ανάληψης του φορτίου που λέγεται ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ από τον Κο Οικονομάκο και το ‘Όραμα Δημιουργίας’ του. Ο τόπος χάνει και δεν νοείται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο Δημότης του Ωρωπού να μην έχει την Δημοτική Αρχή που του αξίζει.
Ο δρόμος για την Δημοτική Αρχή δεν έχει επιστροφή. Ο Δήμος Ωρωπού δεν αντέχει άλλα λάθη και ολιγωρίες .Ο Δημότης του Ωρωπού απαιτεί μια Δημοτική Αρχή συγκροτημένη – επιστημονικά άρτια καταρτισμένη  που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής και σίγουρα αυτή δεν είναι το ‘Όραμα Δημιουργίας’ του Κου Οικονομάκου.       

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Αυτεπιστασία: Ηλεκτρονικά μέσω ΟΑΕΔ οι αιτήσεις των άνεργων.

 Πηγή :http://www.aftodioikisi.gr

 Ξεκινάει στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όλους όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία». Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:
 1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
 2. Δ.Ε. Οδηγός
 3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
 4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
 5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
 6. Δ.Ε. Υδραυλικός
 7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
 8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των ενδιαφερόμενων, αλφαβητικά καθώς και ανά ΟΤΑ προτίμησης και ειδικότητα, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ με αντικειμενικά κριτήρια με βάση τη βαθμολογία των ανέργων, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν μόρια με βάση τα στοιχεία που καταχωρούν στην αίτησή τους, με κριτήρια το χρόνο κατά τον οποίο παραμένουν χωρίς διακοπή εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, την ηλικία τους, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους και τυχόν ανεργία της/του συζύγου τους.
Αντίστοιχα, οι δήμοι που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις σχετικές αιτήσεις και γίνεται η επιλογή προσωπικού με βάση τη βαθμολογική κατάταξη στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18-65 ετών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ως ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή εργάτες γενικών καθηκόντων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Ο άνεργος υποβάλλει μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία («Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατρός», «ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ» και ημερομηνία γέννησης), τον «Αριθμό Δελτίου Ανεργίας» του καθώς και τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του ή τον αριθμό δελτίου ανεργίας συζύγου (στην ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης»). Για τη βεβαίωση του αριθμού των ανήλικων τέκνων και της ταυτότητας συζύγου, ο άνεργος υποβάλλει αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. Στην ενότητα «Ειδικότητα - Φορείς Προτίμησης» ο άνεργος επιλέγει μία μόνο ειδικότητα πρόσληψης και συμπληρώνει κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρεις φορείς (Δήμους) στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Οι άνεργοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για έργα αυτεπιστασίας, κατατάσσονται στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότησή τους. Η μοριοδότηση γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια: Ο άνεργος λαμβάνει δύο μονάδες μοριοδότησης ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας για το πρώτο 12μηνο εγγραφής του στα μητρώα, μιάμιση μονάδα το μήνα για το επόμενο 12μηνο και μία μονάδα για κάθε μήνα συνεχόμενης ανεργίας για το τρίτο 12μηνο εγγραφής του στα μητρώα ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Ανάλογα με την ηλικιακή του κατηγορία ο άνεργος λαμβάνει επιπλέον 35 έως 75 μονάδες μοριοδότησης. Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του ανέργου λαμβάνει 6 μονάδες, ενώ εάν έχει σύζυγο άνεργο/ή μοριοδοτείται με μία μονάδα ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο αυτό των 12 μηνών.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει -με μηχανογραφικό τρόπο και κατά αλφαβητική σειρά- τους ανέργους που έχουν υποβάλει αίτηση. Στον πίνακα αναγράφεται η συνολική βαθμολογία κάθε ανέργου σε μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητά τους, τους φορείς στους οποίους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων και καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ. (www.asep.gr). Πάνω στην αρχική αυτή κατάταξη επιτρέπεται η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο διαδίκτυο. Στο διάστημα αυτό γίνονται από τον ΟΑΕΔ τυχόν μεταβολές που υποδεικνύονται από το ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια συντάσσεται ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και ο οποίος έχει ισχύ από την ανάρτησή του και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατάρτισής του.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η πρόσληψη του προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία γίνεται από τους Δήμους.
Οι φορείς πρόσληψης λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr).
Η επιλογή προσωπικού πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των ανέργων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα.
Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά και το ΑΣΕΠ. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Όσοι άνεργοι προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης.
Επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς από τη θέση πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας διαγράφονται οριστικά από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Εάν ο αριθμός των ημερών ασφάλισης στο φορέα πρόσληψης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο ΟΑΕΔ επανεγγράφει τον άνεργο στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι άνεργοι (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας) υποβάλλονται στο φορέα πρόσληψης, μόνο στην περίπτωση που ο άνεργος επιλεγεί για πρόσληψη και όχι στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση περιλαμβάνεται στο σχετικό κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ο Δήμος, οι Σύλλογοι και η πίτα.

(πρώτη δημοσίευση "Υπέρβαση")
Αφιερωμένη στους φορείς, τους πολίτες και τους συλλόγους του Δήμου Ωρωπού -τους οποίους και ήθελε να τιμήσει- ήταν η κοπή της πίτας της δημοτικής αρχής, μια καλή εκδήλωση-πρωτοβουλία του δημάρχου ώστε να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να κόψουν μαζί την πίτα τους όλοι οι σύλλογοι του Δήμου.
Οι οποίοι είναι γύρω στους 200-300 (σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου) και φυσικά δεν είναι δυνατόν να παρίσταται κανείς σε 200 πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις μέσα σ’ ενάμιση μήνα!!
 Ο Δήμαρχος μίλησε για συνεργασία του Δήμου με τους Συλλόγους ακόμα και για την πρόθεση της δημοτικής αρχής να δεχθεί απ’αυτούς υποδείξεις. Στην συνέχεια έκανε σύντομο απολογισμό του έργου του πρώτου έτους της Καλλικράτειας δημοτικής αρχής. Έπειτα πήραν το “κομμάτι” τους οι επίσημοι και… τέλος οι Σύλλογοι….
 Προσωπικά, σαν απλός δημότης που παρευρέθηκε στην εκδήλωση ένιωσα πολύ πιο βολικά απ’το αν ήμουν Πρόεδρος Συλλόγου.  Mου προσέφεραν καφέ και βασιλόπιτα ενώ καθόμουν άνετα σε τραπέζι, κι αποχώρησα μαζί με τους επισήμους και τον περισσότερο κόσμο όταν άρχισα να “χάνομαι στην μετάφραση” των ονομάτων των Συλλόγων.
Oι Πρόεδροι των Συλλόγων, όρθιοι και στη σειρά, περίμεναν καρτερικά ν’ακουστεί το όνομα του Συλλόγου τους για να πάρουν το κομμάτι τους ενώ οι κυρίες που είχαν αναλάβει την κοπή της πίτας έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να προχωρά γρήγορα η διαδικασία.
Η εντύπωση που αποκόμισα ήταν πως ο Δήμαρχος προσπάθησε ειλικρινά να κάνει μια πρωτότυπη  κίνηση να προσεγγίσει τους Συλλόγους (τιμώντας τους) όμως στην πράξη ένα τέτοιο εγχείρημα έχει σοβαρές πρακτικές δυσκολίες που - μέσω της εμπειρίας - μπορούν, ίσως, στο μέλλον, να ξεπεραστούν.
Σ’ αυτό το σημείο θέλω να γράψω δυό λόγια στα μέλη των συλλόγων (άλλωστε είμαι κι εγώ μέλος ) και στους Προέδρους τους:
Όταν δημιουργείται ένας Σύλλογος έχει συγκεκριμένους εξωραϊστικούς – πολιτιστικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς. Η συνεργασία με τις αρχές του τόπου, φυσικά, είναι απαραίτητη.
 Δεν πρέπει όμως να μεταλλάσσεται συχνά άθελά μας και χωρίς να το συνειδητοποιούμε σε αυτοσκοπό.
Οι δημοτικοί άρχοντες έχουν κι εκείνοι συγκεκριμένη δουλειά και υποχρεώσεις ο καθένας ανάλογα με την θέση που κατέχει.
Κανείς δεν μπορεί να παρεξηγήσει έναν αιρετό που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σε 200 εκδηλώσεις μέσα σε 45 μέρες!
Ίσως, στους καιρούς που ζούμε, θα έπρεπε να βρισκόμαστε περισσότερο μεταξύ μας τα μέλη των συλλόγων, να συζητάμε και να προγραμματίζουμε τους στόχους μας, να αλληλοστηριζόμαστε όσο πιο ενεργά γίνεται, να είμαστε ενωμένοι, να κόβουμε τις πίτες μας και να προχωράμε.
Όσο για την εξουσία οι δρόμοι μας θα συναντηθούν θέλουμε δεν θέλουμε στην διαχείριση των προβλημάτων και στην προσπάθεια αναβάθμισης του τόπου μας.
Άλλωστε εμείς οι πολίτες – δημότες, τα μέλη των συλλόγων, είμαστε η βάση για κάθε αιρετή αρχή κι αυτό δεν αλλάζει.    

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Βασίλης Οικονόμου: "Η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να ανασυγκροτηθεί".


(Συνέντευξη του ανεξάρτητου Βουλευτή Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες), Βασίλη Οικονόμου στην εφημερίδα «ΜΕΤΡΟ» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Κατσίγιαννη 31-01-2012)

•    Γιατί με τον Φώτη Κουβέλη και όχι με τον επόμενο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ...?
Με τον Φώτη Κουβέλη συμφωνούμε στις αρχές και τις αξίες που πρέπει να διέπουν την ενωμένη κεντροαριστερά. Συμφωνήσαμε σε μια νέα πορεία για το ξεπέρασμα της κρίσης που θα στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ευαισθησία, πέρα και μακριά από τις αδιέξοδες πολιτικές του μνημονίου. Ο κ Παπανδρέου ότι είχε να μας πει, μας το είπε εδώ και δύο χρόνια οδηγώντας την πατρίδα και τον λαό στην απόγνωση και την μιζέρια. Οι υπόλοιποι της ηγετικής του ομάδας απλά τον παρακολουθούσαν, άβουλοι και πειθήνιοι στις απελπιστικά άστοχες επιλογές του. Το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα εισπράξει την βαριά καταδίκη του από τον λαό για τις τραγικές του αποφάσεις και αυτό δεν θα μπορέσει να το αλλάξει κανένας (διαβασμένος ή αδιάβαστος…)
•    Η συνεργασία είναι ευκαιριακή και για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας?
Η συνεργασία είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μηνών και προέκυψε επί συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων. Πιστεύουμε ότι η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να ανασυγκροτηθεί και να προσφέρει στον ελληνικό λαό μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όπως θα καταλάβετε και στην πορεία, ούτε ευκαιριακή είναι ούτε εξυπηρετεί κάποια εκλογική σκοπιμότητα. Πιστεύουμε στην ενότητα και στην κοινή δράση όλων των δυνάμεων που αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα του Μνημονίου και αναζητούν να θέσουν τις προτάσεις τους για το ξεπέρασμα της κρίσης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και να προβούμε σε λύσεις που θα υιοθετούνται από τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. 
•    Ήταν αποτέλεσμα “αντιμνημονιακής” ταύτισης?
Η «αντιμνημονιακή» ταύτιση είναι μόνο ένα σημείο στην συνάντησή μας και τη συνεργασία μας. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια διαμόρφωσης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης καθίσαμε στο τραπέζι του διαλόγου και διαμορφώσαμε το προγραμματικό πλαίσιο της συνεργασίας μας, με το οποίο πιστεύω ότι θα συμφωνήσει κάθε προοδευτικός πολίτης. Εμείς δεν ανήκουμε στις πολιτικές δυνάμεις που αρκούνται στην αντίδραση και στην καταψήφιση μόνο αυτής της πολιτικής. Δεν μας εκφράζει και δεν απαντά στα προβλήματα αυτή η προσέγγιση. Εμείς καταθέτουμε και τις επόμενες ημέρες θα το δείτε καθαρά, προτάσεις διακυβέρνησης που θα μας βγάζουν από τα αδιέξοδα χωρίς να απαιτείται η διάλυση της ελληνικής κοινωνίας και η εξαθλίωση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού
•    Ποιο μήνυμα στέλνετε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εν όψει των νέων μέτρων που θα κληθούν να ψηφίσουν στην Βουλή?
Έστω και τώρα να αντιληφθούν τις συνέπειες της ψήφου τους για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να σταθούν ενώπιον της ιστορίας. Δεν αρκεί πλέον να ψιθυρίζουν τις διαφωνίες τους και την ίδια στιγμή να ψηφίζουν όλα τα βάρβαρα μέτρα που απαιτούν οι δανειστές μας. Σήμερα είναι η ώρα της ευθύνης και με  την στάση μας όλοι  θα λογοδοτήσουμε στην ιστορία και στα παιδιά μας για τις πράξεις μας…

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Πρόταση για νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια.

 Την πρόταση για τις αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης, παρουσίασε σήμερα 01/02/2012, στη Διακομματική Επιτροπή η επιστημονική ομάδα, που αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Βασίλη Κουλαϊδή- που την συντονίζει-, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αλέξη Δημαρά, τον Πρόεδρο του ΣΠΔΕ Ιωάννη Καζάζη, τον πρώην Πρόεδρο του ΣΠΔΕ Γιώργο Μπαμπινιώτη και την πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Νίκη Γκοτσοπούλου.

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα, Βασίλη Κουλαϊδή:

Σήμερα παρουσιάστηκε η πρόταση της Επιτροπής προς τη Διακομματική Επιτροπή, σχετικά με το νέο σύστημα πρόσβασης.
Βασική μας αρχή είναι να μην αιφνιδιαστεί κανένας μαθητής. Για αυτό το λόγο, η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος θα αφορά τους μαθητές που, αυτή τη στιγμή, φοιτούν στην Γ΄ Γυμνασίου.
Για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Β’ και Γ΄ Λυκείου δεν θα υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στο σύστημα πρόσβασης, ούτε στο πρόγραμμα σπουδών.
Τί ισχύει για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Α’ Λυκείου:
Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών έχουν αρχίσει, ήδη, σταδιακά από την Α’ Λυκείου. Οι μαθητές, που αυτή τη στιγμή φοιτούν στην Α’ Λυκείου, θα παρακολουθήσουν στη Β’ και Γ’ Λυκείου προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών, που θα τους επιτρέπουν τη συμμετοχή στο καινούργιο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Θα πάρουν μέρος σε τελική γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
• η πρώτη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει το βαθμό του απολυτηρίου και
• η δεύτερη ομάδα θεμάτων θα περιλαμβάνει τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θα καθορίζει το βαθμό πρόσβασης.
Για τους σημερινούς μαθητές της Α’ Λυκείου δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο διοργάνωσης των εξετάσεων.
Για το νέο σύστημα πρόσβασης:
Στην πρόταση για το νέο σύστημα πρόσβασης τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα είναι 3-5, για τα οποία θα έχουν λόγο τα τμήματα των ΑΕΙ, που θα καθορίζουν και το συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα.
Οι μαθητές θα εξετάζονται σε δύο ομάδες θεμάτων (για το απολυτήριο και για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Πρότασή μας είναι οι εξετάσεις να γίνονται την ίδια ημέρα και για τις δύο ομάδες θεμάτων.
Τα θέματα της πρώτης ομάδας, για το απολυτήριο, θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές πανελλαδικά. Οι μαθητές θα δίνουν όλα τα μαθήματα που διδάσκονται. Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών οι μαθητές κάνουν επιλογές μαθημάτων και διδάσκονται 8 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου, άρα θα δίνουν εξετάσεις σε 8 μαθήματα.
Αν οι μαθητές δεν θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν θα παίρνουν μέρος στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων.
Για τμήματα που έχουν χαμηλή ζήτηση προτείνεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις.


πηγή:http://www.voreini.gr/Η κοπή της πίτας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ωρωπού.

Δελτίο Τύπου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο Σαπανίδειο Πνευματικό κέντρο των Νέων Παλατίων έκοψε την πρώτη Πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ωρωπού. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών του Δήμου μας, το σχέδιο δράσης του Συλλόγου για το 2012 αλλά και τρόποι που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν οικολογικές πηγές εισοδήματος στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Τον Σύλλογο τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί πολίτες του Δήμου, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου («Ελεύθεροι Πολίτες»), ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος («Αττική Οικολογική Απάντηση»), ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου  Κώστας Λίτσας, ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Προκόπης Τόλιας, η Ιωάννα Στεργίου, ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δυρφίων Μεσσαπίων κ. Νίκος Κασσάνδρας η Πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Ράνια Σιδερίδη.