Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ποινικοποίηση της μη πληρωμής διοδίων.

 http://www.eparousia.gr

Σε αυταρχική κατεύθυνση κινείται το υπουργείο Υποδομών, με το νέο πολυνομοσχέδιο για τα δημόσια έργα που ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 143 απαγορεύεται και τιμωρείται η με οποιοδήποτε τρόπο κατάληψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των εγκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της λειτουργίας των σταθμών διοδίων, ώστε να μη δημιουργούνται υποχρεώσεις αποζημίωσης του Δημοσίου προς τους παραχωρησιούχους.
Η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο θέλει να προστατέψει τόσο τις κατασκευαστικές και τις εταιρίες εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων όσο και τα δικά του έσοδα, ενώ με τις απαράδεκτες διατάξεις εμπλουτίζει το αυταρχικό νομικό πλαίσιο με στόχο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού. Το Δημόσιο θα πρέπει – όπως προκύπτει από τις υπογραφείσες στη Βουλή συμβάσεις παραχώρησης- να εξασφαλίζει στους παραχωρησιούχους την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης των έργων παραχώρησης ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τους αποζημιώνει.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό όσοι καταλαμβάνουν σταθμούς διοδίων, μέρος ή ολόκληρο το οδόστρωμα, θα τιμωρούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών με φυλάκιση από τρεις (αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια) έως έξι μήνες (αν η πράξη τελέστηκε με πρόθεση), όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα. Θα αφαιρούνται οι πινακίδες ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως και η άδεια του οδηγού τους. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, θα δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης παραβάσεων στους οδικούς άξονες μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων.
Όσον αφορά το τίμημα, το Δημόσιο – από την στιγμή έναρξης ισχύος του πολυνομοσχεδίου – θα μπορεί να εφαρμόζει κατά την κατασκευαστική περίοδο ενός οδικού άξονα την πολιτική διοδίων που εκάστοτε κρίνει πρόσφορη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στους χρήστες. Αυτό είτε σε συμφωνία με τους παραχωρησιούχους, είτε ύστερα από μονομερή απόφασή του, αλλά με την υποχρέωση να καταβάλλει σε αυτή την περίπτωση αποζημίωση στις παραχωρησιούχους κοινοπραξίες.
Παράλληλα, το Δημόσιο θα μπορεί να διαμορφώνει την τιμή διοδίων μέχρι το ύψος του ανωτάτου ορίου διοδίων τελών που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να μειώνονται οι υποχρεώσεις για αποζημιώσεις του Δημοσίου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβάσεις παραχώρησης.
ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΡΟΜΟΥ!
Το πολυνομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να παραδίδει και στους παραχωρησιούχους να εκμεταλλεύονται, τμήματα ή και υποτμήματα των αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας περάτωσής τους, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους με υπαιτιότητα του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση του περατωμένου τμήματος και μειώνεται η δαπάνη των συμβατικών αποζημιωτικών ρητρών, η οποία προβλέπεται στις υπόψη συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμους, λόγω καθυστέρησης παράδοσης ή ολοκλήρωσης.
Η ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλειονότητα των αυτοκινητοδρόμων που παραμένουν ημιτελείς επειδή οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί με ευθύνη του Δημοσίου (π.χ. μη έγκαιρη υλοποίηση απαλλοτριώσεων). Όπως δηλαδή προβλέπει το άρθρο 143, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθμών διοδίων στην περίπτωση των αξόνων των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει με υπαιτιότητα του Δημοσίου.
Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού εκδίδεται μετά την παρέλευση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης τμημάτων και υποτμημάτων αυτοκινητοδρόμων που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης και επί των οποίων προβλέπεται συμβατικά η θέση σε λειτουργία σταθμών διοδίων.
Τα τέλη διοδίων στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και αφορούν μόνο το μήκος του περαιωμένου τμήματος του υπόψη υποτμήματος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτμήματα ή τμήματα των υποτμημάτων στα οποία περιλαμβάνεται και νέο υποτμήμα που έχει κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται από το Δημόσιο, εφόσον επ’ αυτού προβλέπεται συμβατικά σταθμός διοδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόμετρο χρέωση Διοδίων Τελών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει η λειτουργία ή να ενοποιούνται ένας ή περισσότεροι σταθμοί διοδίων αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται ο εγγύτερος προς αυτούς σταθμός στον οποίο θα εισπράττονται και τα τέλη διέλευσης του σταθμού του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται. Τα έσοδα του σταθμού διοδίων η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται με την ανωτέρω απόφαση, θα αποδίδονται στον δικαιούχο τους από τον εκάστοτε λειτουργό του καθοριζόμενου με την ως άνω απόφαση σταθμού διοδίων.
Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει μειώσεις στο τίμημα των διοδίων, όπως υποσχόταν πριν από μερικούς μήνες ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, αλλά και ο πρώην υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

H Θέση της δημοτικής αρχής για την εγκατάσταση χώρων κράτησης σε στρατόπεδα του Δήμου Ωρωπού.

Δημοτική Αρχή:

 Ο Δήμος Ωρωπού είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο εγκατάτάστασης και νέων φυλακών στην περιοχή μας.

Σχετικά με τις πληροφορίες που διαρρέουν για την δημιουργία “κέντρων κράτησης” σε στρατιωτικούς χώρους στον Δήμο Ωρωπού έχουμε να δηλώσουμε κατ’ αρχήν ότι ο Δήμος μας σέβεται απεριόριστα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει την λογική της πολιτικής που εφαρμόζεται, η οποία χτίζει “αποθήκες ανθρώπινης δυστυχίας”.
Πιο συγκεκριμένα, είμαστε ριζικά αντίθετοι σε αυτή την χρήση των στρατοπέδων διότι αυτοί οι χώροι ανήκουν στους δημότες του Ωρωπού στους οποίους πρέπει να αποδοθούν για ελεύθερη, κοινόχρηστη, κοινωφελή και αναπτυξιακή χρήση.
Ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας “κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών” στην θέση “Κατσιμίδι” είναι γνωστό ότι η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι μια “κατάκτηση” τόσο για την Κεντρική όσο και για την Τοπική Διοίκηση αφού αποτελεί πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης με ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, συνορεύει με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και συνιστά περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η δημιουργία ενός κέντρου λαθρομεταναστών υπονομεύει τα χαρακτηριστικά αυτά και υποβαθμίζει την περιοχή.
Σχετικά με το ενδεχόμενο μεταστέγασης των φυλακών Κορυδαλλού στην Μαλακάσα, το γεγονός και μόνο ότι θα βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τις υφιστάμενες Φυλακές Αυλώνα θα έφερνε άλλο ένα κέντρο κράτησης στον Δήμο μας, κάτι που θα επιβαρύνει και θα υποβαθμίσει την περιοχή αλλά θα δημιουργήσει και πρόσθετο πρόβλημα ασφάλειας.
Είμαστε ένας Καλλικρατικός Δήμος που αποτελεί πνεύμονα ζωής για όλο το λεκανοπέδιο και δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα για καθαρότερο περιβάλλον, ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους. Με αυτό το σκεπτικό, το στρατόπεδο της Μαλακάσας και άλλοι σχετικοί χώροι έχουν προταθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την στέγαση Νοσοκομείου, χώρων αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας καθώς και ήπιας ανάπτυξης.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημοτών μας, όχι λέγοντας «ναι στα κέντρα, αλλά στην αυλή του γείτονα», όπως άστοχα ισχυρίστηκε προσφάτως κάποιος πολιτικός, αλλά με την γνώση και την απαίτηση των πολιτών για σοβαρές και βιώσιμες λύσεις που προστατεύουν τις ανθρώπινες ψυχές, δεν επιβαρύνουν την κοινωνία και δεν δοκιμάζουν την συνοχή της. Δυστυχώς, η πολιτική που ακολουθεί η κεντρική διοίκηση είναι αντίθετη με αυτές τις αρχές και γι’ αυτό οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα. Έτσι, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να συζητήσουμε διεξοδικά αυτά τα θέματα που άπτονται και σχετίζονται με την περιοχή μας.


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Πάλι στην υποβάθμιση ο Ωρωπός;

Για άλλη μια φορά ο Ωρωπός βρίσκεται στο πυρ το εξώτερο.Ένας τόπος που δεν είχε ποτέ ανάπτυξη, από την εποχή κιόλας των παχιών αγελάδων. Όταν τα Μεσόγεια αναπτύσσονταν με Δημόσια έργα και υποδομές, εμείς ήμασταν έξω από τον χάρτη της ανάπτυξης.
Και εκεί παραμείναμε. Δεν ξέρω τι έφταιξε. 
Ίσως το ότι στην περιοχή μας δεν είχαν συμφέροντα όσοι έπαιρναν τις αποφάσεις;
Μήπως οι εκάστοτε τοπικές διοικήσεις ήταν κοντόφθαλμες;
Μήπως φταίξαμε κι εμείς οι Ωρωπιώτες που κοιτάγαμε πώς, τις βροχερές μέρες, θα βγάλουμε τα λύματά μας στον δρόμο για να παρασυρθούν απ' τα όμβρια αντί να κοιτάμε τί θα διεκδικήσουμε για τον τόπο;
Σήμερα διάβασα ανακοίνωση της  «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που επί λέξει αναφέρει πως η συγκεκριμένη παράταξη:
"γνωστοποίησε  σε όλο το περιφερειακό συμβούλιο, αλλά και προσωπικά στον περιφερειάρχη κύριο Σγουρό, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε στο στρατόπεδο Γερακίνη ,στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ, κέντρο λαθρομεταναστών. Όπως και στο παρελθόν, οι κάτοικοι της περιοχής μας θα αντιδράσουν στην περίπτωση που θελήσει το υπουργείο να κάνει φυλακοχώρι το Δήμο Ωρωπού."
(maximipoli.gr)
Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο να περνούν από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τέτοιες σκέψεις για την χωροθέτηση ενός από τα τρία στρατόπεδα -απόφαση που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (Ν.Δ, ΠΑ.ΣΟ.Κ)- που πρόκειται να γίνουν στην Αττική.
Δεν πάει καιρός που οι αρμόδιοι καλόβλεπαν το στρατόπεδο για την εγκατάσταση της νέας Δικαστικής Φυλακής Αθηνών που θα αντικαταστήσει τον Κορυδαλλό σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Το matrix24.gr αναφέρει:
 "Στο απόσπασμα όμως του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας ,που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, δεν καθορίζεται επακριβώς ο χώρος, δίνεται όμως το περίγραμμα των εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης. Θα γίνει διερεύνηση στις περιοχές (Βόρεια Αττική -ευρύτερη περιοχή Μαλακάσας και Δυτική Αττική – ευρύτερη περιοχή Ελευσίνας – Μεγάρων), για να εξευρεθεί κατάλληλη έκταση δημόσιας γης από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Να σημειωθεί ότι,το ρυθμιστικό Σχέδιο προβλέπει την απομάκρυνση του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού και καθορίζει την χωροθέτηση νέου ολοκληρωμένου  συγκροτήματος δικαστικής φυλακής Αθηνών, με μονάδες θηλέων και αρρένων, νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων."
Αντί,λοιπόν,με το Ρυθμιστικό η περιοχή μας επιτέλους να αναβαθμιστεί χαντακώνεται; 
Αντί το στρατόπεδο να γίνει χώρος πολιτισμού, επιστήμης, συνεδριακό κέντρο, νοσοκομείο, οτιδήποτε δημιουργικό, πρέπει να γίνει φυλακές και στρατόπεδο συγκέντρωσης;
Τί νόημα είχαν οι συζητήσεις επί συζητήσεων και οι προτάσεις για το Ρυθμιστικό;
Μάλλον ,συμπολίτες μου, κανένα. 
  
Ποιά η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής;

Βασίλης Οικονόμου: Κοινωνική Δικαιοσύνη με νέο φορολογικό νόμο!


Τα μέτρα που ελήφθησαν την τελευταία διετία με πρόσχημα την σωτηρία της χώρας χαρακτηρίζονται από τεράστιες αδικίες και μια άνιση αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ τελικά των λίγων και οικονομικά ισχυρών. Πολλοί φόροι που επιβλήθηκαν δεν εμπεριέχουν καμία διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης ενώ είναι απίστευτος ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των έμμεσων φόρων που επιβάλλονται επί δικαίων και αδίκων. Η πρώτη και σημαντική Μεταρρύθμιση που προτείνουμε περιλαμβάνει νέους τρόπους φορολόγησης, οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Επίσης η ανασύσταση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και η πραγματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μπορεί και να ενοχλήσει πολλούς από όσους με ευκολία σήμερα υποστηρίζουν να μην μπει κανένας νέος φόρος. Είναι τελείως διαφορετικό να αγανακτεί ο φτωχός και μεσαίου εισοδήματος πολίτης από την διαρκή άδικη επιβάρυνση και τελείως διαφορετικό να επικρατούν φωνές «δήθεν αγανακτισμένων» που βολεύονται στο γεγονός ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται δεν έπληξε στην ουσία ούτε κατ΄ ελάχιστο τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς αυτοί που πλειοδοτούν στην αγανάκτηση φαίνεται ότι είναι αυτοί που δεν έχουν χάσει τίποτα, που βιώνουν την κρίση ως ευκαιρία και που εξακολουθούν να λυμαίνονται τον παραγόμενο πλούτο στην χώρα μας. Δείτε πχ τους 3700 «πατριώτες» συμπολίτες μας που το 2009 έβγαλαν 5,5 δις ευρώ στις τράπεζες της Ελβετίας ενώ την ίδια στιγμή δήλωναν εισοδήματα από 0 έως 20 χιλ ευρώ το … χρόνο! Λίγο ακόμα και θα μας ζητάγανε και συσσίτιο δηλαδή… Για αυτό το λόγο ζητάμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γερμανίας και της Γαλλίας και να υπογράψουμε τις αναγκαίες διακρατικές συμφωνίες με τις χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι όπως το Λιχτενστάιν και την Ελβετία και όπου αλλού υπάρχουν καταθέσεις Ελλήνων, ώστε να ελέγχονται ως προς την νομιμότητά τους τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών, να φορολογούνται κατά τρόπο δίκαιο και να υπάρχει ισότιμη κατανομή των βαρών.
Συγκεκριμένα λοιπόν υποστηρίζουμε την σύσταση και πάλι αφορολόγητου ορίου που δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα.
Αναγνώριση κοινωνικών φοροαπαλλαγών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και όχι εξαιρέσεις φόρων για όλους ανεξαιρέτως.
Δραστική μείωση όλων των συντελεστών έμμεσης φορολόγησης στο 9 και 19%, με διατήρηση και επέκταση και στα υπόλοιπα νησιά των μειωμένων συντελεστών.
Μείωση των φόρων στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης.
Κατάργηση όλων των έκτακτων εισφορών που επιβλήθηκαν επί δικαίων και αδίκων λόγω της αδυναμίας είσπραξης φόρων από τους πραγματικούς οφειλέτες και φοροδιαφεύγοντες – φοροαποφεύγοντες.
Δημιουργία ταχύτατου και υπό διαρκή έλεγχο νέου φοροεισπρακτικού μηχανισμού ικανού να ελέγχει αδιάκοπά τις χρηματικές ροές και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων και των επιχειρηματιών.
Δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα για διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Απαγόρευση λειτουργίας οιασδήποτε επιχείρησης εφόσον ιδιοκτήτης ή μέτοχος έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.
Δήμευση περιουσιών για όσους φοροδιαφεύγουν ή δωροδοκούν για να γλυτώσουν τα πρόστιμα και να διαφύγουν των νόμων σε πολλαπλάσιο επίπεδο από την καταγεγραμμένη ζημιά του δημοσίου, αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στους φοροκλέπτες, ισόβιος αποκλεισμός από οποιοδήποτε έργο του δημοσίου και φυλάκιση χωρίς δικαίωμα αναστολής
Δήμευση περιουσίας σε όποιον δημόσιο υπάλληλο καταδικαστεί για δωροδοκία ή βλάψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δημόσιο.
Νέο νομικό πλαίσιο απλοποιημένο για να αποφεύγονται πλήρως τα παραθυράκια.
Πραγματικός έλεγχος πόθεν έσχες για όλους τους φορολογούμενους και έλεγχος για τις παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις και οι offshore.

Βασίλης Οικονόμου
Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι Πολίτες)
Συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ!

 Φωτογραφία: © 2012 International Shooting Sport Federation
Το παρακάτω δελτίο τύπου δημοσιεύτηκε από από την  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ).
http://www.skoe.gr/ 

ο Μίτας στο Σκητ Ανδρών της σκοποβολής.

Πρωτοφανής επιτυχία για τα Ελληνικά Χρώματα στη Σκοποβολή. Ο Ευθύμιος Μίτας κέρδισε το Χρυσό μετάλλιο στο Σκητ πετυχαίνοντας δύο παγκόσμια ρεκόρ.

Ο Μίτας στην κορυφή του κόσμου!
Με αισιοδοξία ατενίζει πλέον τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου ο Μάκης Μίτας. Ο Έλληνας πρωταθλητής του Σκητ, αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο ISSF στην Τουσόν της Αριζόνα (ΗΠΑ) πέτυχε άψογες επιδόσεις. Τερμάτισε τον αγώνα του με 125 επιτυχίες στους 125 στόχους, ισοφαρίζοντας το Παγκόσμιο ρεκόρ αγώνα, ενώ με μια ακόμη άψογη επίδοση στον τελικό 25/25 ισοφάρισε και το Παγκόσμιο ρεκόρ στο σύνολο (αγώνα και τελικό) 150/150!

Η Ελληνική σημαία κυματίζει στην άλλη άκρη του κόσμου!
Στον ψηλότερο ιστό του σκοπευτηρίου της Τουσόν, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ανέβασε την Ελληνική σημαία ο Μάκης Μίτας. Ο αγώνας ξεκίνησε ανήμερα στην επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας (25/3) και ολοκληρώθηκε χθες (26/3) με τον τελικό. Αγωνιζόμενος με ξάστερο ουρανό, και παρά το αεράκι που φυσούσε συνεχώς, ο Ευθύμης της Ελλάδας, 26 ετών σήμερα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Σκητ Ανδρών, χωρίς να χάσει ούτε μία βολή, ούτε ένα στόχο!
«Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ» δήλωσε ο Μίτας αμέσως μετά τον αγώνα. «Είναι ένα όνειρο που βγήκε αληθινό. Αγωνίζομαι από το 1998, και από τότε ονειρεύομαι την τέλεια επίδοση…» σχολίασε κοιτάζοντας τον πίνακα του σκορ.
«Αισθανόμουν περίφημα σήμερα. Το μυαλό μου ήταν καθαρό και το σκοπευτήριο υπέροχο. Οι κατάλληλες συνθήκες για ρεκόρ» πρόσθεσε.
«Τώρα έχω στο στόχαστρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα αγωνιστώ στο προολυμπιακό τουρνουά στο Λονδίνο τον Απρίλιο και μετά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Λονάτο. Μόλις πριν τους Ολυμπιακούς θα συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κύπρο» τόνισε απαριθμώντας τις υποχρεώσεις του μέχρι τους Ολυμπιακούς.
Ο Ευθύμιος Μίτας δεν είναι άγνωστος στο διεθνή στίβο της Σκοποβολής. Είχε και στο παρελθόν επιτυχίες, με κορυφαίες το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Ντόρσετ το 2010 και το χάλκινο στο Μάριμπορ πέρσι.

Αγώνας για γερά νεύρα
Στον αγώνα ο Μίτας είχε να συναγωνιστεί τους κορυφαίους του αθλήματος, με βασικό αντίπαλο, όπως αποδείχθηκε, τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Πεκίνου Άντονυ Τερράς, έναν επίσης 26άχρονο Γάλλο από τη Μασσαλία. Ο Τερράς είχε επίσης 125 επιτυχίες στον αγώνα, αλλά στον τελικό έχασε δύο στόχους στον τέταρτο βατήρα και έμεινε εκτός βάθρου.
Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2000 Μίκολα Μίλτσεβ, 44 ετών σήμερα. Ο έμπειρος σκοπευτής τερμάτισε τον αγώνα με 123 επιτυχίες και ανέβηκε στο βάθρο αφού κατέρριψε την ισοπαλία του στον τελικό με τον νεαρό Μεξικανό Carlos Alberto Valdez Romero. Νίκησε σε έναν ατελείωτο αγώνα μπαράζ 44-43. Ο Μεξικανός αρκέστηκε στο χάλκινο μετάλλιο.
Τα Παγκόσμια Ρεκόρ
Ο Μάκης Μίτας  ισοφάρισε το Παγκόσμιο Ρεκόρ γιατί απλά δεν μπορούσε να το καταρρίψει! Με βάση τους κανονισμούς δεν υπάρχει 126η προσπάθεια. Ο αγώνας τελειώνει στις 125. Το ρεκόρ των 125 επιτυχιών στους 125 στόχους που ισοφαρίστηκε από τον Μίτα, το πέτυχε πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης πλέον Βίνσεν Χάνκοκ (USA) το 2007 στο Λονάτο της Ιταλίας. Από τότε έχει ισοφαριστεί οκτώ φορές. Ο Αμερικανός Χάνκοκ, είχε τότε την ίδια επίδοση με τον Μίτα αφού πέτυχε και το ρεκόρ στο σύνολο (150/150) το οποίο ισοφαρίστηκε από τότε μόνο πέντε φορές.

Τα αποτελέσματα:
1 ΜΙΤΑΣ, Ευθύμιος                               ΕΛΛΑΣ  25 25 25 25 25  125             25 150  ΙΠΕ, ΙΤΠΕ
2 MILCHEV Mikola                               UKR      24 25 25 24 25  123             25 148 +44
3 VALDEZ ROMERO Carlos Alberto MEX      25 24 25 25 25  124             24 148 +43
4 TERRAS Anthony                              FRA       25 25 25 25 25  125             23 148 +0 ΙΠΕ
5 TAZZA Giancarlo                               ITA         25 25 24 24 24  122 +12     25 147
6 SHOMIN Valeriy                                 RUS      25 23 25 25 25  123             24 147
22 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Νικόλαος               ΕΛΛΑΣ   23 24 23 25 24  119
31 ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος            ΕΛΛΑΣ   22 24 23 23 25  117

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ο Δήμος Ωρωπού, διοργανώνει εκδήλωση για τον Αγώνα της Κύπρου και την Ε.Ο.Κ.Α. την Κυριακή 1η Απριλίου 2012, στις 6 μ.μ.

Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου (1955-1959)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με το Επιστημονικό Ινστιτούτο “Κοινόν Ωρωπίων” και την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (O.K.O.E.) σας προσκαλούν στην εκδήλωση:
"Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου (1955-1959)",
που θα λάβει χώρα στην επέτειο του Κυπριακού Αγώνα, την Κυριακή 1η Απριλίου 2012, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου).
Θα μιλήσουν οι Αγωνιστές Ζήνων Ζανέτος (φιλόλογος) και Νίκος Τσαρδελλής (θανατοποινίτης από τους Βρετανούς). Επίσης, θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό για τα "φυλακισμένα μνήματα" και θα χορέψει το κυπριακό συγκρότημα της Ο.Κ.Ο.Ε.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Πρόγραμμα
17.45    Προσέλευση
18.00    Χαιρετισμός Δημάρχου Ωρωπού κου Γιάννη Οικονομάκου
18.10    Χαιρετισμός Δημοτικής Συμβούλου κας Ελένης Βαρνάβα
18.15    Χαιρετισμός Προέδρου Ο.Κ.Ο.Ε. κου Λοίζου Λοίζου
18.20    Προβολή ντοκιμαντέρ “Φυλακισμένα Μνήματα”, διάρκειας 10'
18.30    Ομιλίες
19.15    Χορευτικό
19.30    Λήξη
Συντονιστής: Αθανάσιος Γραμμένος, Διευθυντής "Κοινόν Ωρωπίων".

Ο Δήμαρχος Ωρωπού

Γιάννης Οικονομάκος


Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Ωρωπός: Αγρότες β' διαλογής;

 Την Τετάρτη 28 Μαρτίου ο Δήμαρχος Ωρωπού έχει συνάντηση με τους αγρότες του Δήμου για να καταγράψει τα προβλήματα τους.
Αγρότες του Ωρωπού πάντα σε δεύτερη μοίρα, με επιδοτήσεις στο ένα τρίτο από άλλους νομούς της χώρας,
με την κτηνοτροφία να απαγορεύεται,τουλάχιστον στις περιοχές του τέως Δήμου Ωρωπίων, και που τώρα τους ζητούν να πληρώσουν δικαίωμα χρήσης υδάτων για τις γεωτρήσεις τους!!! 
Το κράτος φαίνεται ότι τώρα τελευταία δείχνει μεγάλη ευαισθησία (κυρίως όταν είναι να εισπράξει) για τα 'ύδατα'-δημόσιο αγαθό που κατά τα άλλα επιτρέπει να ρυπαίνονται με βαρέα μέταλλα και κάθε λογής τοξικές ουσίες κατά κόρον από βιομηχανικές δραστηριότητες.
Το σχετικό ΦΕΚ 1440Β΄/16-6-2011 (Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) μάλιστα προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα για όσους αγρότες αλλά και ιδιώτες-ιδιοκτήτες γεωτρήσεων ή πηγαδιών χάσουν την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (παρότι πλήττονται από την κρίση) ενώ ελεγκτής θα μπαίνει στις ιδιοκτησίες, θα κόβει το ρεύμα και θα σφραγίζει τα πηγάδια μετά από διάστημα δύο ετών σε όσους δεν καταθέσουν καθόλου τα χαρτιά τους
Αλλά και όσοι βγάζουν εμπρόθεσμα την άδεια θα έχουν πρόβλημα αφού το κράτος θα έχει δικαίωμα να αλλάζει του όρους χρήσης και ενίοτε θα χρειάζονται επεκτάσεις και τροποποιήσεις της άδειας.
Κι αυτό, σε γεωτρήσεις που έχουν γίνει καθόλα νόμιμα, με όλες τις σχετικές άδειες και τα δικαιολογητικά που ίσχυαν την περίοδο της διάνοιξή τους.
Τι να πει κανείς...ντροπή!

Το ΦΕΚ και υποδείγματα αιτήσεων εδώ: 
http://government.gov.gr

Η 'πρόοδος' είναι γένους θηλυκού.

Η Πρόεδρος της 'Προόδου' κ. Αργυρώ Ντάση.
Η αρχή μιας σημαντικής προσπάθειας που συντονίζεται κυρίως από γυναίκες έχει βάλει τις βάσεις της.
Θα ακολουθήσουν πολλές δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Αγροτικού Συνεταιρισμού η 'Πρόοδος' και της προέδρου της δημοτικής κοινότητας Καπανδριτίου ενώ το κτίριο του  Συνεταιρισμού που μέχρι στιγμής στερείται ρεύματος και νερού θα γίνει σημείο αναφοράς για τους αγρότες και τους πολίτες της περιοχής.
Με αγροτικά προϊόντα, δέντρα και είδη φυτώριου κατευθείαν από τους παραγωγούς του Δήμου μας (κατά προτεραιότητα) αλλά και άλλες δράσεις που θα δούμε στην συνέχεια.


Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

H νεολαία 'δεν πληρώνω' σε εξόρμηση στο Καπανδρίτι!

 Προεκλογικά.....φυλλάδια!! μοίραζε στην πλατεία Καπανδριτίου η νεολαία του 'δεν πληρώνω'.
Στην φωτό διακρίνεται και μία ντουντούκα.
 Τι άλλο θα δούμε!
Παιδιά καλή....επιτυχία.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

“ Ο ΠΑΟ πάει για διάλυση"

 http://www.newsit.gr

 Μια "ανάσα" από διοίκηση πρωτοδικείου και αποκλεισμό από την Ευρώπη βρίσκεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
- Παραιτήθηκε ο Γόντικας και όλο το ΔΣ
- Ζήτησε πίσω τα χρήματα του ο Βγενόπουλος - Δεν προχωρούν τα δάνεια από Πολέμη, Βασιλάκη
- Θανάσης Γιαννακόπουλος: “ Ο ΠΑΟ πάει για διάλυση" - "Τα καράβι βουλιάζει και τα ποντίκια φεύγουν”
- Ακέφαλος ο ΠΑΟ μέχρι τις 18 Απριλίου

Ένα ιστορικό και ίσως το πιο δραματικό ΔΣ στην ιστορία του Παναθηναϊκού ολόκληρώθηκε με μεγάλη ένταση, μετά από τρεισήμισι ώρες. Οι εξελιξείς ήταν καταιγιστικές και φέρνουν ένα μέλλον ζοφερό για την "πράσινη" ΠΑΕ.

Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος ήταν ο πρώτος που αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα μετέφερε το κλίμα. Αναλυτικά όσα είπε:

“Άκουσα ανήκουστα πράγματα στο ΔΣ. Άλλοι παραιτούνται, άλλοι παίρνουν τα λεφτά τους πίσω και κανείς δεν σκέφτεται τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω, είναι αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πάει για διάλυση. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά αληθινή”

Δεν είναι δυνατόν μερικές Παναθηναϊκάρες να παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Άλλοι παραιτούνται λόγω των φιλάθλων και άλλοι για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Είναι αδιανόητο να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε τέτοιες καταστάσεις. Θα σας τα πουν οι ίδιοι. Να σας παρακαλέσω να μάθετε τους λόγους που παραιτούνται σε τέτοιες στιγμές. Οταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν.
Τα άσχημα νέα που προανήγγειλε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος (είχε έντονη λογομαχία με τον Τζίμα στο ΔΣ) επιβεβαιώθηκαν.  Ο Ανδρέας Βγενόπουλος είχε πληροφορηθεί την πρόθεση του Δημήτρη Γόντικα να παραιτηθεί και με παρέμβαση του ζήτησε τα χρήματα του (1.7 εκατ. ευρώ) πίσω.

Η επιστολή του Βγενόπουλου στον Γόντικα

Ο Ανδρέας Βγενόπουλος μίλησε σε ανοιχτή ακρόαση στο ΔΣ και ξεκαθάρισε: «Με την επιστολή μου παλιότερα στον Δημήτρη Γόντικα είχα τονίσει πως τα χρήματά μου ήταν διαθέσιμα για αυτό το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο και με τον ίδιο πρόεδρο. Από την στιγμή που διαλύεται και δεν μπορώ να διασφαλίσω το πού θα διατεθούν τα χρήματα αυτά, ζητώ το 1.7 πίσω»!

Οι πρώτες παραιτήσεις ήρθαν από τους Λουμίδη, Ελευθεράκη, Χατζηνικολάου (αντιπρόεδρος) και Τζίμα για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Παράλληλα και μετά από αυτές τις εξελίξεις οι Πολέμης και Βασιλάκης γνωστοποίησαν πως δεν πρόκειται να χορηγήσουν δάνειο στην ΠΑΕ.

Ακλούθησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου με τον Δημήτρη Γόντικα να επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω και να ανακοινώνει την παραίτηση σύσσωμου του ΔΣ και νέα έκτακτη γενική συνέλευση για τις 18 Απριλίου στην οποία όποιος μέτοχος επιθυμεί θα μπορεί να ορίσει νέο ΔΣ.

Παράλληλα ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της "πράσινης" ΠΑΕ τόνισε πως την Δευτέρα θα μεταβεί στην Παιανία  για να ενημερώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα και στελέχη της ΠΑΕ αναλαμβάνουν πλέον να τρέξουν τις επείγουσες διαδικασίες, όπως είναι η υπόθεση της ΟΥΕΦΑ!!!

Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο κίνδυνος, ο Παναθηναϊκός να οδηγηθεί σε διοίκηση πρωτοδικείου αλλά και να αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι πιο ορατός από ποτέ.

 Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γόντικας:


«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά πλέον δεν υπάρχουν τα ελάχιστα εχέγγυα για να δουλέψουμε. Με αυτές τις εξελίξεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα, την ομάδα και τον προπονητή που κράτησαν την ομάδα όρθια. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, παραιτούμαστε για να ευαισθητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να βρει τον δρόμο του. Οι εξελίξεις θα τρέξουν στις 18 Απριλίου. Τότε θα γίνει, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα, νέα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου ΔΣ. Είναι προφανείς οι λόγοι που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε», είπε αρχικά ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Όσο για την UEFA και το τι θα γίνει στο εξής, είπε: «Έχουν δρομολογηθεί κινήσεις και θα γίνει κάποια προσπάθεια. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, πλέον απευθυνθείτε στους μετόχους. Το τελευταίο που μπορώ να σας πω ως πρόεδρος είναι ότι θα πάω να μεταφέρω στους παίκτες της εξελίξεις. Εμείς πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απευθυνθείτε στους μετόχους».Μέλι και αλεύρι χωρίς μεσάζοντες.


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καπανδριτίου "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" την Κυριακή 1
Απριλίου θα διαθέσει στό χώρο του Συν/σμού στην Λεωφόρο Αθηνών-Καλάμου

δίπλα σε βενζινάδικο AVIN περιοχή

Καπανδρίτι τα εξής προιόντα μόνο απο παραγωγούς.

1.ΜΕΛΙ ανθόμελο και πευκόμελο σε συσκευασία των τριών κιλών (τιμή

συσκευασίας 19 ευρώ)

Βραβευμένο και πιστοποιημένο.

2.ΑΛΕΥΡΙ λευκό και κίτρινο από παραγωγούς Ελληνικών σιτηρών,σε

συσκευασία των 10 κιλών

(τιμή συσκευασίας 6,5 ευρώ).


Πληροφορίες και παραγγελίες

ΑΡΓΥΡΩ ΝΤΑΣΗ

Πρόεδρος (τηλ.6932 686658,22950 52255)

ΤΟΤΟΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραμματέας (τηλ.22950 52114)

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Κι όμως έγινε κι αυτό. Το 'δεν πληρώνω' πολιτεύεται!

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που σ' αυτό το ιστολόγιο διατύπωνα σκέψεις... για το....λαϊκό κίνημα, που μέχρι τότε ήταν ακόμα μόνο κατά των Διοδίων. Επίσης έγραφα πως πρέπει να έχουμε τον νου μας στους 'νέους Ναπολέοντες' δηλαδή τους επαναστάτες της κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που φιλοδοξούν να γίνουν αυτοκράτορες.
Το 'δεν πληρώνω' από κίνημα κατά των διοδίων μετατράπηκε σε κίνημα γενικής αντίστασης ενάντια στα πάσης φύσεως χαράτσια, στηρίζει τους απεργούς της Χαλυβουργίας, τους κατοίκους της Κερατέας, είναι ενάντια στο κλείσιμο του Γ.Ν. Πατησίων κ.α
Στο κείμενο της ανακοίνωσης της καθόδου του κινήματος στις βουλευτικές εκλογές που έγινε μέσα από το site : http://www.epitropesdiodiastop.blogspot.com αναφέρονται οι συντάκτες του στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες που στηρίζει και ακολουθεί το κίνημα. Επίσης δηλώνουν πως 'δεν είναι κίνημα συμβιβασμού και διαμεσολάβησης με την εξουσία'.


Δεν είναι τρομερά οξύμωρο ένα αμεσοδημοκρατικό κίνημα να θέλει να συμμετέχει σε διαδικασίες και θεσμούς της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως το κοινοβούλιο;; Ο Ρώσος φιλόσοφος,υπέρμαχος της αμεσοδημοκρατίας (και του αναρχοκομουνισμού), Μιχαήλ Κροπότκιν είχε ισχυριστεί πως όταν κανείς μπαίνει σ' έναν θεσμό της καπιταλιστικής κοινωνίας και δημοκρατίας-όπως η βουλή- βρίσκεται αυτόματα σε διαφορετική θέση από τον λαό. 
Αναγκάζεται, λοιπόν, εκ θέσεως να υπηρετήσει το σύστημα, αφομοιώνεται και ενσωματώνεται σ' αυτό. Παύει να είναι απλός πολίτης και πρέπει να διαπραγματευτεί (πάλι εκ θέσεως) με τους μεγαλοεργολάβους, τους κεφαλαιούχους και τους υπόλοιπους όσους στηλιτεύει το κίνημα.


Την ίδια στιγμή έχει ξεσπάσει διαδικτυακή διαμάχη ανάμεσα σε 2 ομάδες μέσα από τα site  http://denplirono.wordpress.com και  http://www.epitropesdiodiastop.blogspot.com για το ποιό κίνημα είναι το αυθεντικό 'δεν πληρώνω'.
Από την μεριά του,ο 'Συνασπισμός' Ωρωπού τονίζει σε δελτίο τύπου του την συμβολή του στην δημιουργία και την λειτουργία του κινήματος που είναι αυθόρμητο, λαϊκό κ.λ.π
Φίλοι μου, το "έξω απ'το μαντρί" σημαίνει μακριά από κόμματα!!
Φυσικά μένει η απορία με ποιο κόμμα θα κατέβει στις εκλογές το 'δεν πληρώνω' γιατί να σχηματίσουν δικό τους δεν προλαβαίνουν...

Τώρα, θα μου πει κανείς γιατί εσύ υποστηρίζεις το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας? 

Γιατί δυστυχώς κάθε φορά που πάει να 'σκάσει' κάτι αμεσοδημοκρατικό έχουμε το ίδιο αποτελέσμα: να ξεπηδούν ηγέτες που αναζητούν θέσεις, οργανώνουν μηχανισμούς, δημιουργούν βάση και η ιστορία της διεκδίκησης της εξουσίας συνεχίζεται....


Αφού λοιπόν οι ριζικές αλλαγές δεν είναι εφικτές ας προσπαθήσουμε ν' αλλάξουμε έστω ό,τι μπορούμε εκ των έσω.
Αυτή τουλάχιστον είναι μια ειλικρινής θέση. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φυσικά δεν αναφέρομαι στους απλούς πολίτες όπως αυτούς του Δήμου Ωρωπού που κυριολεκτικά υποφέρουν από το κόστος των Διοδίων και συμμετείχαν στο κίνημα με διάθεση να ανατρέψουν αυτήν την αδικία και κάθε αδικία που έχει επιβάλει το πολιτικό σύστημα και τα οικονομικά μεγαλοσυμφεροντα-τα τελευταία χρόνια-κυρίως στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Μαζική συμμετοχή στην ομιλία του Φ. Κουβέλη και του Β. Οικονόμου στις Αχαρνές.Να μεταβάλουν, με την ψήφο τους, τους πολιτικούς συσχετισμούς ενισχύοντας την Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ), με στόχο την αλλαγή του περιεχομένου της οικονομικής πολιτικής που ασκείται σήμερα, κάλεσε τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, ο Φώτης Κουβέλης
Μιλώντας, το απόγευμα της Δευτέρας, 19 Μαρτίου,  στην Παναττική συνάντηση στελεχών των Ελεύθερων Πολιτών που συντάσσονται με τον Βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόμου, ο Φώτης Κουβέλης τόνισε ότι η μοναδική διέξοδος από την κρίση είναι η ανάπτυξη και η ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή η ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και πρόσθεσε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει πρόταση πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου, ύψους 30 δις ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Για τις μετεκλογικές συνεργασίες είπε ότι εξαρτώνται από τους συσχετισμούς δυνάμεων που θα προκύψουν από τις εκλογές και δήλωσε ανοιχτός σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν προγραμματική συμφωνία και φερέγγυες πολιτικές πρακτικές. Τάχθηκε ακόμα υπέρ της εξυγίανσης του δημόσιου βίου και ζήτησε να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η διαφθορά που όπως είπε, ανέρχονται μαζί στο 40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Πρότεινε μάλιστα την εφαρμογή του φορολογικού πόθεν έσχες και την φορολόγηση των καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών σε φορολογικούς παραδείσους, όπως η Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς αναφέρθηκε πολλές φορές και με θερμά λόγια στον Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου, εκθειάζοντας το ήθος του αλλά και τη στάση του απέναντι στο μνημόνιο. Ο τελευταίος, στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συμπαράταξης ΔΗΜΑΡ-Ελεύθεροι Πολίτες, με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν να βάλουν τέλος στη λεηλασία της χώρας και την εξαθλίωση των εργαζομένων.


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ".

Το νέο Δ.Σ. του Αγροτικού Συν/σμού αφουγκραζόμενο τα προβλήματα των παραγωγών, με ευαισθησία και ενδιαφέρον για τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες,αποφάσισε να συμμετέχει "στο κίνημα της πατάτας". Μετά απο εννέα χρόνια περίπου ο Αγροτικός Συν/σμός Καπανδριτίου επιστρέφει δυναμικά για να επαναλειτουργήσει.
 Η Πρόεδρος κ. Αργυρώ Ντάση δήλωσε: 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου κ. Κων/να Οικονόμου που στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια μας να πάρουμε το κτίριο του Αγροτικού Συν/σμού ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια μας και εξακολουθεί να μας στηρίζει σε κάθε ενέργεια μας.
 Επίσης ευχαριστούμε όσους στήριξαν και τίμησαν την προσπάθεια μας.
 Πρόθεση και σκοπός του Συν/σμού είναι η διάθεση ενός νέου
 προιόντος,κάθε εβδομάδα.
 Η χαρά,ο ενθουσιασμός και η σκληρή δουλειά θα μας οδηγούν για να
 ξεπεράσουμε όλοι μαζί τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε.


 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΡΓΥΡΩ ΝΤΑΣΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΤΟΜΗΣ

Δελτίο τύπου για τα Διόδια, του Συνασπισμού Ωρωπού.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΩΡΩΠΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

                               ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
             ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ
     Πριν από τρία χρόνια ,αντιδρώντας στο ξεπούλημα  των εθνικών μας δρόμων στις ιδιωτικές εταιρείες με τις γνωστές αποικιοκρατικές συμβάσεις παραχώρησης που ψήφισαν μαζί οι σημερινοί «συνέταιροι» ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ, μαζί με πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, τα μέλη μας πρωτοστάτησαν να αναπτυχθεί το Κίνημα ενάντια στα Διόδια, με συλλογικότητα, άμεση Δημοκρατία και Αλληλεγγύη.
Η θέση μας ήταν και είναι να καταργηθούν όλα τα διόδια. Πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία ενός ενωτικού, μαζικού κινήματος ενάντια στα διόδια σε Πανελλαδικό επίπεδοΣτην πράξη αντιδράσαμε και αντιδρούμε με το «δεν πληρώνουμε» διόδια. Όταν η αδικία γίνεται νόμος του κράτους η ανυπακοή αποτελεί υποχρέωση.
Δεν πληρώναμε το χαράτσι των διοδίων, πριν ακόμα η τρόικα και τα μνημόνια μας επιβληθούν. Τρία χρόνια τώρα το κίνημα των διοδίων αντιστέκεται ,είναι στους δρόμους καταγγέλλοντας τη λεηλασία των εισοδημάτων και την κατάργηση δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.
Καταγγείλαμε και αναδείξαμε την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή μας ,όπου στα όρια του Δήμου Ωρωπού σήμερα λειτουργούν 8 σταθμοί διοδίων .
Μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και κατοίκων ΒΑ Αττικής, αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των διοδίων στην περιοχή μας και συντονίζουμε τη δράση μας με όλες τις άλλες επιτροπές σε όλη την Ελλάδα για την κατάργηση όλων των διοδίων.
Δράσαμε σε όλα τα επίπεδα, κινηματικά, πολιτικά, θεσμικά.
Συμβάλλαμε καθοριστικά στη δημιουργία μετώπου με πολίτες και φορείς με διαφορετικές πολιτικές θέσεις και απόψεις. Συντονίσαμε τη δράση μας με το Δήμο μας, τους όμορους Δήμους και κάθε μορφής συλλογικότητες
Παρά την προσπάθεια τρομοκράτησης, ποινικοποίησης της δράσης μας, τους εκφοβισμούς, τις απειλές, τα ψέματα από τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, το Κίνημα καλά κρατεί.
Σήμερα, όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα και κανείς πια δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με τα διόδια αν πρώτα δε φύγουν η τρόικα και όλο το ντόπιο πολιτικό κατεστημένο. Η επίθεση στο εισόδημά μας μέσω των διοδίων ήταν μια αρχή για τη γενικευμένη σημερινή λαίλαπα.

Η στάση και η  δράση του ΚΚΕ μέχρι τώρα μάλλον δείχνουν πλήρη υπακοή στους νόμους και τις επιταγές της αστικής εξουσίας.

Προσπαθεί να απαξιώσει πολιτικά το κίνημα ενάντια στα διόδια επειδή είναι κομμάτι του κοινωνικού κινήματος ασυμβίβαστο και ανεξάρτητο, “έξω από το μαντρί”. Πάγια τακτική των προπαγανδιστικών μηχανισμών του ΚΚΕ να λοιδορούν κάθε ανεξάρτητο κομμάτι του Λαϊκού κινήματος που δεν το ελέγχουν. Στην προσπάθεια απαξίωσης του κινήματος «Δεν πληρώνουμε Διόδια» υπάρχει παρελθόν. Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του κινήματος τα μέλη του ΚΚΕ έσπευσαν να μας χαρακτηρίσουν «ατομικούς τσαμπουκάδες» επειδή δεν πληρώνουμε διόδια.
Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη πλέον η δημόσια καταγγελία  κινημάτων που δεν ελέγχονται από τον μηχανισμό του ΚΚΕ. Κόντρα στην πραγματικότητα που δείχνει ότι μόνο οι ενωτικοί αγώνες έχουν αποτέλεσμα, το ΚΚΕ αναπαράγει μια σκληρά διαχωριστική γραμμή καλλιεργώντας την αντίληψη που οδηγεί τους αγώνες στην ήττα εμμένοντας στο ανιστόρητο επιχείρημα ότι καμία μάχη δεν έχει νόημα εντός του καπιταλιστικού πλαισίου.

Η τακτική των στελεχών του ΚΚΕ να κάνουν πολιτική δια της «λάσπης στον ανεμιστήρα» επιβεβαιώνεται από την τελευταία ανακοίνωση της Λαικής Συσπείρωσης για το θέμα των διοδίων. Διαστρεβλώνουν τις θέσεις του κινήματος ενάντια στα διόδια αλλά και τις θέσεις της δημοτικής συμβούλου της παράταξης «Ενεργοί πολίτες ..η άλλη πρόταση» Ιωάννας Στεργίου στο δημοτικό συμβούλιο Ωρωπού.

Θέση μας ήταν, είναι και παραμένει η συστράτευση όλων των δυνάμεων της Αριστεράς σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο για την ανατροπή  μιας καταστροφικής πολιτικής για το λαό μας. Όσο και αν επιμένουν τα στελέχη του ΚΚΕ να αναπαράγουν τον εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ της Αριστεράς ,η ιστορία θα τους κρίνει.
Αν δεν μοιραστούμε νέους κοινούς αγώνες, θα μοιραστούμε νέες κοινές ήττες.

Συνεχίζουμε δυναμικά τον ασυμβίβαστο αγώνα ανατροπής ενάντια στο σύστημα της βαρβαρότητας και τα δεκανίκια του.

Π.Κ. ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
Μάρτης 2012