Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Τοποθέτηση Δημ. Συμβούλου ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΗ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού 27/05/201327/5/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την ανάδειξή μου  ως υπεύθυνο μέλος από το Δημοτικό Συμβούλιο στην επιτροπή γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σας γνωρίζω ότι:

Από της 7/2/2013 έως και της 26/4/2013  απευθυνόμενος με επιστολές μου προς τους αρμόδιους του Δήμου και συγκεκριμένα:
Στο υποτιθέμενο γραφείο κίνησης, στους κ. διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου, στους κ.  αντιδημάρχους τοπικών Κοινοτήτων στο κ. Δήμαρχο στο κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  με κύριο αίτημά μου τη συνεργασία για τη νόμιμη λειτουργία της επιτροπής που είμαι υπεύθυνος, δυστυχώς, έχουν περάσει 3 μήνες χωρίς να γίνει κάτι ουσιαστικό και  ας είναι όλοι φαινομενικά διαθέσιμοι για συνεργασία.

Πιστεύοντας ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει νομότυπα με τη συνεργασία όλων των φορέων και επειδή θα ήμασταν σε μεταβατική περίοδο έως ότου λειτουργήσουν όλα νόμιμα και κυρίως το Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού, είχα δώσει ανοχή προσαρμογής έως και τον Απρίλιο 2013 υπογράφοντας με κάθε επιφύλαξη  τα παραστατικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου από το Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο.
Από το Μάιο εάν δεν έχει εκδοθεί δελτίο ή εντολή επιθεώρησης /  επισκευής οχήματος ή μηχανήματος από το Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού που να αναφέρει το είδος συντήρησης ή επισκευής, τις απαιτούμενες εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά,  δεν θα εγκρίνω καμιά εισαγωγή οχήματος ή μηχανήματος στο συνεργείο.
Εάν όλα λειτουργήσουν νομότυπα,  η Επιτροπή  εγκρίνει την είσοδο του οχήματος ή μηχανήματος στο συνεργείο και πριν γίνει οποιαδήποτε επισκευή,  ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο υπόψη της αρμόδιας επιτροπής δελτίο επισκευής τα ανταλλακτικά και το κόστος. Κατόπιν όλων αυτών η επιτροπή θα δώσει την τελική έγκριση για να προχωρήσει η επισκευή του οχήματος ή μηχανήματος.

Σήμερα και ώρα 14:30 έλαβα με φαξ ένα έγγραφο από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού με υπογραφή από τον υπεύθυνο δημοτικό  σύμβουλο κ. Λεμπούση Ευ. με θέμα «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων για την Πολιτική προστασία 2013 του Δήμου Ωρωπού» και αναφέρεται για την επισκευή και συντήρηση των κάτωθι οχημάτων:
  • Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα   (Υδροφόρα)
  • Δημοτική Κοινότητα Μαλακάσας (Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου (Πυροσβεστικό όχημα και υδροφόρα)
  • Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών (Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου (Δύο χωματουργικά μηχανήματα και ένα Πυροσβεστικό όχημα)
  • Δημοτική Κοινότητα Καλάμου (Δύο χωματουργικά μηχανήματα)

Επειδή δεν επιθυμώ να είμαι η αιτία καθυστέρησης επισκευής των όσων μηχανημάτων και οχημάτων ανέφερα τα οποία από μήνες έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα  προτείνω το εξής:
Αύριο ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του Δήμου να ελέγξει τα αναφερόμενα μηχανήματα και οχήματα να συντάξει δελτίο επιθεώρησης και επισκευής για τις απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά και να το μεταβιβάσει ως Γραφείο κίνησης του Δήμου Ωρωπού προς την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων για τα περαιτέρω.


Λέκκας Βασίλης

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Στην Βουλή το θέμα της νομιμότητας λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.Παρακάτω η ερώτηση που κατέθεσε για το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού, ο βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ  κος Νάσος Αθανασίου.
 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους  Υπουργούς:
- Εσωτερικών
- Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΘΕΜΑ: «Νόμιμη ή όχι η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού»;

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού» με πράξη παράδοσης – παραλαβής της  16ης Μαρτίου 2012 πέρασε στη δικαιοδοσία του Δήμου Ωρωπού με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού». Όμως το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 8312.48/02/2012/05-04-2012 έγγραφό του,  έκρινε την πράξη παράδοσης ως ανυπόστατη και νομικώς ανίσχυρη.

Στη συνέχεια, ο Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012) ρύθμισε τη διαδικασία παράδοσης των αρμοδιοτήτων των κρατικών λιμενικών ταμείων στα δημοτικά λιμενικά ταμεία. Στον νόμο αυτό συμπεριελήφθη ονομαστικά το Δημοτικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, και μάλιστα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 παρ. 1 του νόμου 4071/2012. Άρα  ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4071/2012.

Σε τούτο συνηγορεί και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8312.64/14/2012 έγγραφό του, συμπεριλαμβάνει  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού στους οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4071/2012.

Παρόλα αυτά, ο τότε  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ’ αριθ. 18344/16792/26-04-2012 πράξη του, έκρινε, ότι «για το Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012, καθώς αυτό λειτούργησε πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου (11-04-2012)». Τούτο όμως  δεν βασίζεται σε κανένα νομικό πλαίσιο. Όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4071/2012, δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ο Οργανισμός της Εσωτερικής του Υπηρεσίας  ούτε  είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός του, κάτι που απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 244, 239, 240 και 234 παρ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 2738/1999, για τη νόμιμη λειτουργία οποιουδήποτε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η δέσμευση αυτή είχε τεθεί ως αυτονόητη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις υπ’ αριθμ. 365/2005 και 155/2007 γνωμοδοτήσεις του.

Την παραπάνω πράξη του Γ.Γ.Α.Δ.Α. η Επιτροπή του άρθρου 153 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την έκρινε ως διεκπεραιωτικό  διοικητικό έγγραφο και όχι ως διοικητική εκτελεστή πράξη, με συνέπεια η πράξη αυτή να μη μπορεί να εκτελεστεί.

Για το θέμα αυτό, με παρέμβασή του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1283.12/18934 έγγραφό του προς τον γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, που κοινοποιεί και στο ΥΠΕΣ, ζητεί από το ΥΠΕΣ να προχωρήσει στην άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, προκειμένου να συνεχιστεί η ανεμπόδιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω ΝΠΔΔ.
Ο Γ.Ε.Δ.Δ. μάλιστα σημειώνει, ότι ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της (26-4-2012) διατυπώνει την άποψη ότι για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου (4071/2012), καθώς αυτό λειτούργησε πριν την έναρξη της ισχύος του 4071/2012, με νεότερο έγγραφο (8-10-2012), η ίδια υπηρεσία, υποβάλλει ερώτημα προς την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΣ για την υπαγωγή ή μη του εν λόγω ταμείου στις ως άνω διατάξεις.  Επιπλέον, για το ίδιο ζήτημα έχει απευθυνθεί με έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής προς την παραπάνω Δ/νση του ΥΠΕΣ, για την παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μετά τα προαναφερόμενα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 44421/29-11-12 έγγραφο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΣ, υποβάλλεται το ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το αν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού (και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 και συνεπώς οφείλουν να εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από τις συγκεκριμένες διατάξεις διαδικασία.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΣΤ’ Τμήμα) με την υπ’ αριθ. 62/2013 ομόφωνη Γνωμοδότησή του, απαντά πως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού (και αυτό του Μαρκοπούλου Μεσογαίας), ΥΠΑΓΕΤΑΙ στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 και συνεπώς ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από τις εν λόγω διατάξεις διαδικασία.

Μέχρι σήμερα, παρά την παραπάνω γνωμοδότηση, η νομιμότητα δεν αποκαταστάθηκε. Η ίδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που ζήτησε τη συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να λάβει υπόψη την γνωμοδότηση του τελευταίου, με έγγραφό της   (αριθ. πρωτοκόλλου 15433/26-4-2013) προς τη Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που υπογράφει ο Γενικός Δ/ντής Τ.Α. Κ. Κιντής, αναφέρει μεταξύ άλλων πως επειδή η υποχρεωτική υπαγωγή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012, θα καθιστούσε προβληματική την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, μετάταξη ή μεταφορά τακτικού προσωπικού, εφόσον έχουν ήδη συντελεστεί, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι, εφόσον το εν λόγω Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει λειτουργήσει στην πράξη, δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους δεν διευθετείται,  επί ένα έτος και πλέον, ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά μια κρατική υπηρεσία; Γιατί βρίσκεται σε διαρκή εκκρεμότητα;

2. Για ποιον λόγο δεν γίνεται αποδεκτή από της υπηρεσίες του ΥΠΕΣ η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γιατί ο Γενικός Δ/ντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Κιντής ουσιαστικά επιβραβεύει μια σειρά ενεργειών του Δήμου Ωρωπού, καθώς και την ολιγωρία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής;

3. Ποια είναι η θέση του Υπουργού σχετικά με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία του κοινοποιήθηκε; Ποια η θέση του Γ.Γ. του Υπουργείου, ο οποίος ζήτησε και τη γνωμάτευση;

4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου  του Λιμεναρχείου Χαλκίδας, όταν την εν λόγω παράδοση-παραλαβή την έκριναν ως ανυπόστατη και νομικώς ανίσχυρη, σε ποιες ενέργειες προέβησαν, προς αποκατάσταση της νομιμότητας;

5. Ποια υπηρεσία, ποιου Υπουργείου, πότε και με ποιες διαδικασίες, θα απαλλάξει τα μέλη της κρατικής Λιμενικής Επιτροπής από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣΝΑΣΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣΚυριακή, 26 Μαΐου 2013

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 25/5/2013

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

1. Πως προέκυψε η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ. Δικαιοσύνης
Στην εθνική έννομη τάξη υφίστανται ρυθμίσεις για την προστασία του ανθρώπου και της προσωπικότητας του. Καταρχάς σε επίπεδο συντάγματος και περεταίρω στο νόμο 927/1979 που ρυθμίζει την καταστολή των φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων.
Το νομικό πλαίσιο ενισχύονταν διαρκώς προσθέτοντας παραμέτρους που η κοινωνική εξέλιξη αναδείκνυε. Συγκεκριμένα κύριες νεώτερες ρυθμίσεις είναι το άρθρο 24 του νόμο 1419/1984 που πρόσθεσε  την περίπτωση της διάκρισης του θρησκεύματος και ο νόμος 3304/2005  που κάλυψε την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία, διευρύνοντας το πλαίσιο  με τη συμπερίληψη  των περιπτώσεων διακρίσεων σε θέματα φυσικής κατάστασης (αναπηρίας, ηλικίας) και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη νέου αντιρατσιστικού  νόμου είναι οι εξής:
α) Να αναπτύξουμε περαιτέρω την αντιρατσιστική νομοθεσία,
Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση των βίαιων συμπεριφορών ρατσιστικού χαρακτήρα. Αυτές οι συμπεριφορές στρέφονται συνολικά εναντίον της κοινωνίας και όχι μόνο εναντίον συγκεκριμένων ομάδων. Η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνει σε επίπεδο κοινωνίας και  στο επίπεδο των ιδεών και των πολιτικών που θα αφαιρούν τις κοινωνικές και πολιτικές  βάσεις στις οποίες οικοδομούνται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα ανάγκη να ενισχυθεί η έννομη τάξη με ρυθμίσεις, και του ποινικού δικαίου, που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και θα συμβάλλουν στην προστασία όλων των πολιτών από βίαιες συμπεριφορές και πρακτικές καθώς και επιθετική  δημοσιότητα  που προωθεί τις διακρίσεις και δημιουργεί κινδύνους για τα έννομα αγαθά τους.  
β) Να συγχρονιστούμε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Στόχος είναι  να καθορισθεί κοινή προσέγγιση ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι’ αυτό το φαινόμενο ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ίδια συμπεριφορά αποτελεί αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι προβλέπονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία διαπράττουν τέτοια αδικήματα ή είναι υπεύθυνα γι’ αυτά.
Η απόφαση αυτή διευρύνει το πεδίο απαγόρευσης  των διακρίσεων  και ζητά από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να τιμωρούνται πράξεις όπως « η δημόσια επιδοκιμασία, η άρνηση ή η χονδροειδής υποτίμηση της σοβαρότητας όσον αφορά εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και η οποία στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής όταν η συμπεριφορά εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος στρεφόμενο κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους μιας τέτοιας ομάδας»
Η ενσωμάτωση της απόφασης αυτής  έπρεπε να γίνει έως το Νοέμβριο του 2010 ενώ η νέα προθεσμία είναι έως 1/1/2014.Για την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας είχε κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο Νόμου στις 5/12/2011 που όμως λόγω ενστάσεων αφέθηκε για εξέταση εν ευθέτω χρόνω .
Η προσαρμογή δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει  την εικόνα χώρας που υπολείπεται σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων. Η ψήφιση του νόμου θα διευκολύνει τις προσπάθειες της χώρας για ενίσχυση των πολιτικών κοινής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος.
Η εκκρεμότητα παραμένει και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών των κομμάτων που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση. Μάλιστα προτάσεις για τη διαμόρφωση της νέας πρότασης νόμου κατατέθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία και το γραφείο του πρωθυπουργού.

2. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που δεν καλύπτεται από τη σημερινή  νομοθεσία
Ο νόμος Ν. 927/1979, αποτελεί μια σημαντική βάση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων φυλής και εθνικής καταγωγής. Από τον καιρό της ψήφισης του το φαινόμενο του ρατσισμού έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Τώρα όμως χρειάζεται να υπάρξει η διεύρυνση των απαγορευμένων διακρίσεων, η αυστηροποίηση των ποινών, η  διασφάλιση της ακεραιότητας των δημόσιων υπηρεσιών και η καθιέρωση της ευθύνης των νομικών προσώπων για πράξεις μελών τους.
Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο υπάρχουν οι κάτωθι διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με το καθεστώς του ν. 972/1979.
α) Διευρύνονται οι περιπτώσεις αξιόποινων εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας αφού εντάσσονται σε αυτές εκδηλώσεις που οι οποίες στρέφονται εναντίον ομάδων η προσώπου που διακρίνονται εξαιτίας των φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών  τους ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της θρησκείας τους. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις κατά πραγμάτων που χρησιμοποιούν αυτές οι ομάδες (π.χ θρησκευτικά αντικείμενα).
β) Τιμωρείται βαρύτερα η ανωτέρω συμπεριφορά όταν έχει ως αποτέλεσμα την τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος, προβλέπεται ως παρεπόμενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ δημιουργείται και κώλυμα διορισμού στο δημόσιο για καταδικασθέντες με σχετικά αδικήματα. Περαιτέρω για δημόσιο  λειτουργό ή υπάλληλο η τέλεση των ανωτέρων πράξεων  κατά την άσκηση καθήκοντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
γ)  Τυποποιείται ως ποινικό αδίκημα ο «εγκωμιασμός», η « κακόβουλη άρνηση» και η «εκμηδένιση» της σημασίας των εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων του ναζισμού , όταν οι συμπεριφορές αυτές στρέφονται κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά (π.χ φυλή, θρησκεία κ.λ.π ).Ωστόσο για τη συγκρότηση αξιόποινης πράξης απαιτείται η ανωτέρω συμπεριφορά να μπορεί να διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή μίσος κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της καθώς επίσης και τα προαναφερόμενα εγκλήματα να έχουν αναγνωριστεί με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.
δ) Καθιερώνεται η διοικητική ευθύνη νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων για τις εμπίπτουσες στις διατάξεις του νόμου αξιόποινες πράξεις μελών τους ή φυσικών προσώπων που συνδέονται μαζί τους.
ε) Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τη προστασία των θυμάτων ή και ουσιωδών μαρτύρων των προαναφερόμενων εγκληματικών πράξεων. Ειδικά προβλέπεται απαγόρευση έκδοσης σε βάρος τους διοικητικής πράξης απέλασης για τις περιπτώσεις που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.  
Συμπέρασμα: Δεν έχει βάση το επιχείρημα ότι η χώρα μας έχει πλήρη νομοθεσία και ότι δεν χρειάζεται νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Το νομοσχέδιο αποτελεί  αναβάθμιση της εθνικής έννομης τάξης για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ρατσιστικού ρεύματος και των διακρίσεων. Η  συζήτηση πρέπει να αφορά τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την κάλυψη των κενών, την  ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου και την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή οδηγία.

3. Το νομοσχέδιο ,  η  ελευθερία του λόγου και η δράση των κομμάτων.
Η ελευθερία της έκφρασης στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περιορίζεται από νομικές ρυθμίσεις που προστατεύουν μεταξύ άλλων τη δημόσια ασφάλεια και τα δικαιώματα των  τους πολίτες, ιδιαίτερα των αδυνάμων, από βίαιες συμπεριφορές.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις ώστε να μην υπάρξει περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και για αυτό είναι ηπιότερο από τα ισχύοντα σε άλλες χώρες της Ε.Ε . Υπάρχουν μάλιστα προβλέψεις που βελτιώνουν το νόμο 927/1979 σε αυτό το ζήτημα, όπως το ότι οι κυρώσεις για ενέργειες δημοσιότητας ρατσιστικού χαρακτήρα συνδέονται με την παράμετρο της πρόκλησης κινδύνου για τη δημόσια τάξη καθώς επίσης  και το  ότι για την επιβολή κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα θεσπίζονται ειδικοί όροι.  
Το ίδιο ισχύει και για την επιστημονική έρευνα που δεν πλήττεται αφού η δημοσιοποίηση απόψεων σχετικά με εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίας , δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ποινικής αντιμετώπισης. Τέτοιο κίνδυνο αντιμετωπίζει μόνο η δημοσιοποίηση απόψεων  που προτρέπουν σε βιαιοπραγίες και σε ενεργή δράση σε βάρος ομάδων του πληθυσμού.
Επίσης η συσχέτιση  του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου με ποινικοποίηση πολιτικής ιδεολογίας και συγκεκριμένα της   κομμουνιστικής ιδεολογίας, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο  δεν περιορίζει την πολιτική δράση κομμάτων.  Η ποινική νομοθεσία δεν αφορά πολιτικά κόμματα. Εκτός αν αυτά δεν λειτουργούν ως κόμματα αλλά ως ομάδες που χρήζουν ποινικής αντιμετώπισης διότι  προβαίνουν σε πράξεις βίας ή αναπτύσσουν αντίστοιχες συμπεριφορές που προκαλούν βία. Η ελληνική πολιτική ζωή αλλά και τα δικαστήρια ήδη διαπιστώνουν την επικινδυνότητα τέτοιων πρακτικών και το μέγεθος του προβλήματος που λέγεται Χρυσή Αυγή. Με αυτή την έννοια το νομοσχέδιο στρέφεται και εναντίον της Χρυσής Αυγής , σε βαθμό ευθέως αντίστοιχο με δράσεις της Χρυσής Αυγής και μελών της που εμπίπτει στον τομέα της ποινικής αντιμετώπισης. 

4. Κομματικές στάσεις επί του νομοσχεδίου
Η θέση που λαμβάνουν κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές , συνειδητά παραποιεί την πραγματικότητα , αφού δεν λαμβάνει υπόψη ούτε την ανάγκη προσαρμογής στην οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης ούτε την ανάγκη να αναβαθμιστεί η εθνική έννομη τάξη λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των φαινομένων ρατσισμού στη χώρα μας.Το χάιδεμα του εδάφους πάνω στο οποίο επικάθεται η Χρυσή Αυγή θα είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα. Η δε υπονόμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης από τη στιγμή που άρχισε η δημόσια συζήτηση δημιουργεί ένα κακό κλίμα στις σχέσεις των κυβερνητικών εταίρων που δεν βοηθά την παραγωγή και προώθηση του κυβερνητικού έργου.
Η δε προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει το θέμα αποκλειστικά από τη σκοπιά της καλλιέργειας ενδοκυβερνητικών τριβών , δείχνει ένα κόμμα που όλο και περισσότερο εξαρτά μονοδιάστατα τη δράση του με τον  στόχο της ανάδειξης στην κυβερνητική εξουσία.
Οι δυνάμεις του συνταγματικού τόξου οφείλουν να συμπράξουν χωρίς εκλογικές σκοπιμότητες στην αντιμετώπιση του νεοναζισμού και του ρατσισμού. Αυτό πρέπει να συντελεστεί  πολλαπλώς, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης σύγχρονου νομικού πλαισίου, επιδιώκοντας τις αναγκαίες συγκλίσεις.
Το νομοσχέδιο πρέπει να κατατεθεί, να γίνει διαβούλευση και πραγματικός διάλογος, να λάβει την τελική του μορφή και να ψηφιστεί,  ώστε να συμβάλλει σημαντικά στην  καταπολέμηση του ρατσισμού και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ THΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ