Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Η 4η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΚΚΑ.7/3/2013

4η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                          ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                              ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ    ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ Ι.
 ΔΗΜΟΥ                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΩΡΩΠΟΥ         Υπεύθυνους Συντήρησης,επισκευής
                    ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
                    ΑΥΛΩΝΑ-ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-κ. ΛΕΚΚΑ Α.
                    ΑΦΙΔΝΩΝ                           κ. ΠΑΝΤΟ Ε.
                       ΚΑΛΑΜΟΥ                      κ.  ΠΕΠΠΑ Π. 
                   
         ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ- ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ    κ.  ΣΩΤΗΡΧΟ Δ.
                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                        κ. ΜΑΚΡΗ Α.
                    ΩΡΩΠΙΩΝ-ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ                    κ. ΤΣΕΚΡΕΖΗ Χ.
                    Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.                  κ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟ Ι.
                    Δ/ΝΤΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.                                 κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Σ.
                    Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.                                κ. ΚΑΡΙΝΟ Ζ.
                                           κ. ΣΑΛΛΑΡΗ Α.

ΘΕΜΑ:  «Ανακεφαλαίωση των τριών (3) ανοικτών επιστολών μου, με οριστικές προτάσεις
                για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου  
                Ωρωπού»
   
ΚΟΙΝ.:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΜΠΟΡΣΗ ΒΑΣ.
             ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
             ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ

Κύριοι,
Σας έχουν γίνει γνωστές οι επιστολές μου για την συγκέντρωση εγγράφων τα οποία είναι άμεσα απαραίτητα για την συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής γνωμοδότησης, συντήρησης, επισκευής και παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου στην οποία είμαι υπεύθυνος μετά από κλήρωση.

Η τύχη  των επιστολών είναι η εξής:

Πρώτη επιστολή αριθμ. Πρωτοκ. 2859/7-2-2013: Δεν έχω λάβει τα ζητούμενα διότι ο κ. Σάλλαρης Αθ. δεν είναι αρμόδιος και κατά δήλωσή του είναι άτυπα υπεύθυνος.
Για το λόγο αυτό, ζητάω από τους αρμόδιους Διευθυντές  του Δήμου να μου γνωστοποιήσουν εγγράφως τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων κυρίως καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών  κατασκευών και συντήρησης για ενημέρωση και συνεργασία σχετικά με τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

Δεύτερη επιστολή:  Δεν έχω λάβει τα ζητούμενα διότι όπως μου δήλωσαν  ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρήστου και ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρίνος δεν έλαβαν γνώση της ανοικτής επιστολής μου με αρ. πρωτ. 3692/19-2-2013 η οποία στάλθηκε στο ΦΑΞ του Δήμου 22950-79115.
Σε συζήτηση με τους δύο προαναφερόμενους Διευθυντές δέχονται τις προτάσεις μου και είναι πρόθυμοι για συνεργασία.

Τρίτη επιστολή:  Δεν έλαβα από τον κ. Δήμαρχο και τους κ. Αντιδημάρχους καμία έγγραφη αντίρρηση ή πρόταση  επί των προτάσεών μου για την καλύτερη συνεργασία, ενημέρωση και διαφάνεια μεταξύ  αιρετών,  προσωπικό  του  Δήμου,  συνεργείων  επισκευής  συντήρησης, προμηθευτών ελαστικών, ηλεκτρολογικών υλικών, καυσίμων και λιπαντικών και ό,τι έχει σχέση γενικά με τα οχήματα και μηχανήματα.

Αυτό σημαίνει ότι η μη απάντησή σας θεωρείται ότι συμφωνείτε με τις προτάσεις μου όπως αναφέρω στην τελευταία παράγραφο της επιστολής μου αρ. πρωτ. 3936/22-2-2013.
Για την άμεση συγκρότηση της επιτροπής με πρώτη συνεδρίαση στις 12 Μαρτίου 2013 σε οργανωμένο γραφείο (τηλ. –φαξ- κλπ.)της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα και στη συνέχεια κάθε 2η Τρίτη του μήνα και εν ώρα υπηρεσίας για τους Δημοτικούς υπαλλήλους που συμμετέχουν σ’ αυτή.

«Οι έκτακτες περιπτώσεις θα κρίνονται ανάλογα».

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ

  1. Τα στοιχεία που ζητάω από την πρώτη επιστολή να μου τα χορηγήσουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι υπεύθυνοι για κάθε Δημοτική Κοινότητα για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων καθώς επίσης και την απαραίτητη κατάσταση οχημάτων/μηχανημάτων κάθε Δημοτικής Κοινότητας με τα στοιχεία που αναφέρονται στην  παραγρ. 6 της 3ης επιστολής μου.
  2. Για τη 2η επιστολή μου έχοντας συμφωνήσει και οι διευθυντές μετά από τη συζήτησή μας θα μας χορηγηθούν για την επιτροπή τα ζητούμενα κυρίως δε οι συμβάσεις που έχουν σχέση με τη συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
  3. Για την 3η επιστολή η μη αντίρρηση επί των προτάσεών μου από τον κ. Δήμαρχο και τους κ. Αντιδημάρχους σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η διαδικασία μεταφοράς στο συνεργείο για συντήρηση ή επισκευή  οχήματος ή μηχανήματος ως εξής:
Ο οδηγός ή ο χειριστής αναφέρει εγγράφως στον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας που ανήκει  με αριθμημένο δελτίο  τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση ή επισκευή βλάβης του οχήματος / μηχανήματος  με το σύνολο των στοιχείων και το υπογράφει.  
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράψει ότι έλαβε γνώση για τη μεταφορά του οχήματος/μηχανήματος στο συνεργείο.  Επίσης, ανελλιπώς και άμεσα με ευθύνη  του αντιδημάρχου το δελτίο τεχνικής έκθεσης θα στέλνεται στο γραφείο της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων στο ΦΑΞ 22950 41931 Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.
Στο ίδιο δελτίο θα αναγράφεται  η τεχνική έκθεση από τους αρμόδιους του συνεργείου ως εξής:

  • Με τη διαπίστωση της βλάβης ή συντήρησης
  • Ανταλλακτικά ή λιπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν με ανάλυση κόστους ανά τεμάχιο
  • Το κόστος της εργασίας
  • Το συνολικό κόστος
  • Ο χρόνος παράδοσης σε ημέρες μετά από την ημέρα εντολής εκτέλεσης των εργασιών επισκευής/συντήρησης.

Αντίγραφο θα κρατάει το συνεργείο και η Δημοτική Κοινότητα που ανήκει το όχημα/μηχάνημα.
Το παραπάνω αριθμημένο δελτίο θα κατατίθεται αυθημερόν στο γραφείο κίνησης του Δήμου, θα υπογράφεται από τον τεχνικό προϊστάμενο του γραφείου κίνησης για την έγκριση των εργασιών - ανταλλακτικών, από τον οικονομικό διευθυντή ή αρμόδιο υπάλληλο αναγράφοντας τον κωδικό του προϋπολογισμού εγκρίνοντας το χρηματικό ποσό και αναφέροντας την ημερομηνία πληρωμής.
Στη συνέχεια συμπληρωμένο το δελτίο θα αποστέλλεται με φαξ στο γραφείο  της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων μηχανημάτων για να δίνεται η εντολή προς το συνεργείο.  

Ο οδηγός ή ο χειριστής που θα παραλαμβάνει το όχημα/μηχάνημα από το συνεργείο θα φέρει μαζί του και τα φθαρμένα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν στο όχημα/μηχάνημα.
Το όχημα/μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με βιβλίο συντήρησης στο οποίο θα γράφονται κατά την έξοδο από το συνεργείο τα χιλιόμετρα/ώρες, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά.

Τέλος η άμεση θετική αντίδρασή σας επί της προτάσεώς μου για την ίδρυση γραφείου κίνησης, συντήρησης, επισκευής και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων/μηχανημάτων ακούγεται ευχάριστα.

Σας δηλώνω ότι είμαι στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία.Λέκκας Βασίλειος
Υπεύθυνος Επιτροπής
Συντήρησης και επισκευής
Οχημάτων και μηχανημάτων
Δήμου Ωρωπού
       

Δεν υπάρχουν σχόλια: